Industriella referensoljor

Kemi och materialteknik har fått möjligheten att tillhandahålla ett urval av referensoljor som auktoriserad lagerhållare och ompackare till mindre förpackningar. De referensoljor vi säljer till industrin är i huvudsak IRM 901, IRM 902 och IRM 903 Referensoljorna används som standardmedel för att studera motstånd mot kemisk påverkan.
Vi kan för det mesta med kort varsel tillhandahålla:

 

IRM 901            (endast 5 liters förpackning) pris 3000:-
IRM 902      (endast 5 liters förpackning) pris 3000:-
IRM 903 (endast 5 liters förpackning) pris 3000:-
Varuinformationsblad medföljer varje leverans, innehållande:
 • Produktnamn och leverantör
 • Sammansättningsuppgifter
 • Farliga egenskaper
 • Första hjälp
 • Åtgärder vid brand
 • Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • Hantering och lagring
 • Personlig skyddsutrustning / Begränsning av exponeringen
 • Fysikaliska och kemiska egenskaper
 • Stabilitet och reaktivitet
 • Toxikologisk information
 • Ekotoxikologisk information
 • Avfallshantering
 • Transportinformation
 • Gällande bestämmelser
 • Övrig information
Information angående ersättning till ASTM olja 2 och 3

Tillverkningen av ASTM olja 2 och 3 avbröts i slutet av 1990 och lagret av tog slut under 1993. Anledningen till att tillverkningen upphörde är att OSHA i USA införde föreskrifter om märkning av produkterna som misstänkt cancerogena. En kommitté inom ASTM införde vid slutet av 1993 en krisstandard med specifikation på 2 nya oljor för att ersätta ASTM olja 2 och 3. Ersättningsoljorna betecknas IRM 902 och IRM 903 och finns nu införda i ISO 1817 : 1999 under A 2 Reference oils. ASTM 1 har nu fått namnet IRM 901.

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Biovetenskap och material

Dokument

Varuinformationsblad

Kontaktpersoner

Gunilla Heineman

Tel: 010-516 52 97

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.