Uthållig resursanvändning

Odlingsfält under regnmolnSedan industrialiseringens början pågår en ständigt ökande användning av ändliga resurser. Om vi fortsätter i samma takt kommer vi snart att behöva en planet till. Därför är uthållig resursanvändning en absolut ödesfråga för framtiden.

Med teknisk kompetens och systemanalytiska verktyg och metoder bidrar RISE till en mer hållbar resursanvändning inom bland annat energi-, jordbruks-, livsmedels-, återvinnings- och byggnadsområdet. Med ett systemvetenskapligt perspektiv tar vi fram miljömässigt och ekonomiskt bärkraftiga lösningar som håller från idé till verklighet.

Jordbruk och markanvändning

Inom jordbruk- och markanvändningsområdet utvecklar, demonstrerar och utvärderar vi tekniker och system för produktion av åkergrödor för framställning av värme, el och drivmedel. Fokus ligger på kedjan från fält till anläggning. Vi arbetar även med frågor som rör förädling och förbränning av energigrödor, vatten- och avloppsrening samt återföring av aska till åkermark.

Energisystemmodellering

I framtidens energisystem kommer biomassa vara en begränsad resurs, som det gäller att använda på mest effektiva sätt, både miljö- och kostnadsmässigt. Med systemanalytiska verktyg, som till exempel GET, arbetar vi med modellering och scenarioanalys av framtida energisystem för att bedöma var i systemet olika energislag gör bäst nytta. Praktisk innebär det att vi till exempel kan ta fram bedömningar av risker, kostnadseffektivitet och miljönytta med olika teknikval, exempelvis inom förnyelsebara fordonsbränslen.

Mat, miljö och klimat

Inom livsmedelsområdet har vi världsledande kompetens inom livscykelanalys (LCA), där vi utvecklar livsmedelsspecifika metoder, bl.a. för marina produkter. Vi har även en omfattande databas med miljödata för ett stort antal produkter. Denna bas ger oss unika möjligheter att analysera både produktionssystem för att hitta förbättringsmöjligheter, men också att analysera effekter av råvaruval hos industrin eller konsumtionsmönster hos konsument. Genom att använda LCA data och en systemansats arbetar vi med att effektivisera livsmedelsproduktionssystem från jord till bord både miljömässigt och ekonomiskt.

Waste Refinery - strategiskt nätverk

Waste Refinery är ett strategiskt nätverk för resurser ur avfall. Målet är att verka för en effektiv resurshantering av avfallsströmmar.Läs mer...
Scale-Up

Scale-Up – samarbete inom miljöteknik

Scale-Up är ett samarbete mellan klusterorganisationer inom miljöteknik i Europa. Scale-Up är ett smart sätt att nå nya industripartners genom etablerade företagsnätverk i Nordeuropa. Det innebär stora möjligheter för både stora och små företag.Läs mer...

ZEB, Zero Emission Buildings

RISE samlade spetskompetens inom området energieffektiva byggnader, både nybyggnad och renovering av befintliga byggnader. Läs mer...

Hållbart samhälle

Sektionen Hållbart samhälle arbetar med stadsutveckling, resurseffektivisering inom material och energi samt vattenförsörjning och avloppshantering. Tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar utveckling av samhället, såväl lokalt som globalt. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Forskning

Forskning A-Ö

Se även

Bioenergiportalen
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.