Analys av askor från storskaliga förbränningsanläggningar

Aska består huvudsakligen av obrännbara mineralämnen. Aska från biobränslen har därför sedan länge använts som gödningsmedel. Flygaska från rökgaser kan tjäna som förstärkande tillsatsmaterial i till exempel betong. Användning av biprodukten aska är dock kringgärdad av restriktioner och hanteringen av aska bestäms av dess kemiska sammansättning. För aska som är avfall gäller särskilda föreskrifter om bland annat deponering. Ett bränsle bör ha låg askhalt och tillräckligt hög smältpunkt på askan så att slagg inte bildas i botten på pannan i förbränningsanläggningen.

SP karakteriserar askor enligt internationella standarder med avseende på:
- fukthalt
- svavelhalt
- tungmetaller
- asksmältförlopp
- utlakning av klorid
- miljöfarliga organiska ämnen
- natrium, kalium, kalcium och kisel och andra huvudelement

Askors egenskaper undersöks ofta i samband med undersökning av bränslets värmevärde

Restprodukter, biprodukter och avfall

Restprodukter uppkommer vid all tillverkning. I mindre skala kan det vara spån, spillbitar eller annat överblivet material. Restprodukter kan också uppkomma i biologiska eller kemiska processer. Inom gruvorna, stålverken, skogsindustrin och den kemiska industrin uppkommer stora mängder restprodukter. De flesta restprodukter kan med fördel återvinnas på olika sätt. Läs mer...

Karakterisering av bränslen

Både fossila bränslen och biobränslen används för uppvärmning. Bränslets värmevärde är därför en betydelsefull egenskap. Även bränslets innehåll av kemiska ämnen är viktiga att klarlägga, bland annat av miljöskäl. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Mathias Berglund

Tel: 010-516 56 69

Staffan Persson

Tel: 010-516 65 98

Keijo Leppänen

Tel: 010-516 50 89

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.