Metoder för utlakning till mark och vatten

Olika lakningsmetoder skiljer sig åt bl a när det gäller lakvattnets pH, tiden under vilken lakningen pågår, om lakvattnet flödas över provytan eller inte, samt i förhållandet mellan lakvätskans volym och provets volym (L/S-kvoten). Vanligt använda metoder är kolonntester och skaktester. Metoderna är utvecklade för avfall men kan i viss utsträckning även tillämpas på andra restprodukter.

Kolonntest
SIS-CEN/TS 14405: Karaktärisering av avfall - Bestämning av lakegenskaper - Uppströms perkolationstest

Skaktest
Skaktest kan i vissa fall vara ett komplement till kolonntest under förutsättning att det undersökta materialet egenskaper är kända.
SS-EN 12457-1 Enstegs skaktest vid L/S 2 liter/kg för material med hög fastfashalt och med partikelstorlek mindre än 4 mm.
SS-EN 12457-2 Enstegs skaktest vid L/S 10 liter/kg för material med partikelstorlek mindre än 4 mm.
SS-EN 12457-3 Tvåstegs skaktest vid L/S 2 liter/kg och L/S 8 l/kg för material med hög fastfashalt och med partikelstorlek mindre än 4 mm.
SS-EN 12457-4: Enstegs skaktest vid L/S 10 liter/kg för material med partikelstorlek mindre än 10 mm.

Ballast avsedd för konstruktionsbetong
SS-EN 1744-1: Ballast – Kemiska egenskaper - Del 1: Kemisk analys

Restprodukter, biprodukter och avfall

Restprodukter uppkommer vid all tillverkning. I mindre skala kan det vara spån, spillbitar eller annat överblivet material. Restprodukter kan också uppkomma i biologiska eller kemiska processer. Inom gruvorna, stålverken, skogsindustrin och den kemiska industrin uppkommer stora mängder restprodukter. De flesta restprodukter kan med fördel återvinnas på olika sätt. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Marie Dahlgren

Tel: 010-516 54 26

Marcus Vestergren

Tel: 010-516 50 29

Karin Engelhart

Tel: 010-516 52 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.