Restprodukter, biprodukter och avfall

Restprodukter uppkommer vid all tillverkning. I mindre skala kan det vara spån, spillbitar eller annat överblivet material. Restprodukter kan också uppkomma i biologiska eller kemiska processer. Inom gruvorna, stålverken, skogsindustrin och den kemiska industrin uppkommer stora mängder restprodukter. De flesta restprodukter kan med fördel återvinnas på olika sätt.

En särskild fråga är om en restprodukt ska anses vara avfall eller biprodukt. I Miljöbalkens 15:e kapitel står att med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet

  1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet,
  2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis, och
  3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning. 

Biprodukter kan utgöras av t ex metallskrot, plast, gummi, träflis, gaser, askor och gasreningsstoft från storskalig förbränning och olika slags jordförbättringsmedel. Traditionellt har bygg- och anläggningssektorn varit en stor avnämare av oorganiska biprodukter som krossad betong, gjuterisand och slagg från stålverk.

För biprodukter som är avsedda att användas inom bygg- och anläggningssektorn utarbetar den europeiska standardiserings-organisationen CEN metoder för mätning av utlakning av kemiska ämnen från byggprodukter. Dessa europanormer (EN) bygger på befintliga metoder för att mäta av utlakning av kemiska ämnen från avfall som skall läggas på deponi. Höjda världsmarknadspriser på råvaror har i några fall lett till att avfall som tidigare har deponerats istället har kunnat återanvändas.

SP deltar i utarbetandet av Europanormer för utlakning av kemiska ämnen från byggprodukter.

Tjänster för processindustrin

Vi på RISE hjälper industrin med säkerhet, mättekniska problem, kalibrering och utbildning. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.