Riskanalys av system

En riskanalys kan göras på alla typer av system och är nödvändig för att kartlägga riskerna och göra det möjligt att minimera dessa. RISE kan utföra riskanalys på olika nivåer i ett system.

När vi gör riskanalyser utförs de bland annat med hjälp av metoderna

  • HAZOP (riskidentifiering)
  • ”what-if”
  • FTA (felträdsanalys) 
  • FMEA (felmodsanalys)

RISE har erfarenheten och tar rollen som oberoende part vilket innebär förbättrade möjligheter att utförliga analyser av hög kvalitet kan göras. RISE kan hjälpa till med rådgivning och med att utföra riskanalyser för olika typer av system och i olika faser av en produkts livscykel.

Risk för skada finns överallt

Risk definieras som en funktion av sannolikhet för skada och omfattningen av skada. Risker finns i olika former för alla tänkbara system. Det kan röra sig om skada på personer, utrustning, miljö men också ekonomisk skada orsakad av t ex skadestånd eller försämrat rykte.

ALARP - Acceptabel riksnivå

Alla system medför någon form av risk och att helt eliminera risker är inte realistiskt i verkligheten. Man talar istället ofta om att nå ALARP “As Low As Reasonably Practical”, dvs en risknivå så låg att man bedömer att den är acceptabel. Vilken nivån det verkligen är i ett specifikt fall är styrt av applikationen och dess omgivning.

Alternativt kan ALARP-nivån definieras av ”state of the art”, standarder eller konventioner. Ofta är det dock omöjligt att kvantitativt ange sannolikhet och omfattning av skada. Istället gör man en kvalitativ bedömning t.ex. med gradering 1-5.

Riskanalys på delsystem

Ursprungligen är riskanalys tänkt för skador orsakade av ett komplett system men det finns i princip inget som hindrar att man gör riskanalys på delsystem där det inte direkt går att se den resulterande skadan.

Ett exempel kan vara att en komponent ansluten till ett nätverk inte får skicka ut ett visst meddelande vid felaktig tidpunkt. Kort sagt, en viktig del av riskanalysen är att identifiera det analyserade systemets gränser och förutsättningar. Dessutom bör riskanalys användas på flera ställen i utvecklingsprocessen och även i drift- och underhållsfaserna t.ex. då modifieringar införts och man vill förvissa sig om att säkerheten inte påverkats.

Metoder för att hitta risker

För att genomföra en bra riskanalys krävs att man använder sig av olika angreppssätt som kompletterar varandra och att olika personer finns att tillgå med kompletterande kunskaper och erfarenheter. För att hitta risker är HAZOP och ”what-if” lämpliga metoder.

För HAZOP används olika ledord t.ex. ”för mycket”, ”för litet” och man tillämpar dessa på olika delar och ser om konsekvenserna medför några risker. För ”what-if” gör man ett systematiskt ifrågasättande ”vad händer om detta inträffar”.

Syftet med båda metoderna är att stimulera kreativiteten hos deltagarna.

Metoder för att undersöka farliga händelser 

För att undersöka orsaker till farliga händelser används oftast metoderna FTA och FMEA. För FTA startar man med en oönskad topphändelse och analyserar vilka villkor och händelser som kan leda fram till topphändelsen.

För FTA är det viktigt att hitta lagom abstraktionsnivåer och generaliseringar så att man får med allt väsentligt men ändå inte drunknar i alla detaljer.

För FMEA är angreppssättet mer rakt på sak; man identifierar vilka felmoder som finns för signaler, ansätter felmoderna och ser vilka konsekvenserna blir.

FMEA kan därmed ses som en ”bottom-up” metod och FTA som en ”top-down” metod och metoderna kompletterar varandra.

Processäkerhet

RISE kan med sin kunskap inom de nya processäkerhetsstandarderna erbjuda flera tjänster.Läs mer...

Risk och säkerhet

RISE har en omfattande och bred kompetens inom området risk och säkerhet. Läs mer...

Brand i fordon

Material och utformning av inredning i både bilar och bussar.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.