Skadeutredning

SP kan hjälpa dig med tillståndsbedömningar och oberoende utredning av skador. Vi har stor erfarenhet av skadeutredning och utreder 100-tals fall varje år. Det kan handla om utredning i och på byggnader samt anläggningar.

 Betongkonstruktioner

CBI Betonginstitutet utför årligen ett stort antal utredningar på betongkonstruktioner så som broar, kajer, balkonger, gårdsbjälklag m m. Vi utför så väl materialanalyser som föreslår reparationsåtgärder och deltar som kvalitetskontrollanter vid reparation. Bedömning av återstående livslängd ligger ofta till grund för val av underhålls/reparationsåtgärder.

Fukt och innemiljö

Skadeutredningar och tillståndsbedömningar inom detta område kan röra t ex våtrum, fukt i konstruktioner och innemiljöproblem. SP kan utföra omfattande innemiljö- och fuktskadeutredningar och komma med åtgärdsförslag. Även om fastighetsägaren inte har några uppenbara skador i sin konstruktion kan en inventering av innemiljö och fuktproblem inför t ex ombyggnad vara effektiv för att undvika överraskningar under själva ombyggnaden. 

Huskonstruktioner

SPs breda kompetens och stora labb-resurser gör att vi i princip kan hantera alla skadefall, stora som små. Det kan handla om allt från felkonstruerade trappor och nedhängande balkar till kompletta ras och felkonstruerade stommar. Vid behov kan vi prova material och konstruktioner för att med större säkerhet kunna uttala oss om skadeorsaker.

 

Kulturbyggnader

Att utreda skador i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar kräver speciell kompetens. RISE har spetskompetens vad gäller äldre material och tekniker och vanliga skadeorsaker i äldre konstruktioner. Vi har också kompetens och erfarenhet av hur skador kan åtgärdas och hur kulturhistoriska värden påverkas av olika åtgärdsalternativ.

Vi tar oss an kyrkors takkonstruktioner och andra historiska träkonstruktioner, naturstensbyggnader och naturstensdetaljer, äldre murverk, äldre puts och bruk samt historiska betongkonstruktioner. Vi kan också analysera och bestämma kvalitet, svetsbarhet och hållfasthet hos äldre järn- och stålkonstruktioner.

 

Utomhuskonstruktioner av trä

Utomhuskonstruktioner av trä behöver vara rätt utformade för att ha avsedd hållbarhet. RISE har expertkompetens på träbroar, balkonger, fasader, trädäck och lekplatser. Vi erbjuder hjälp med tillståndsbedömning och utredning av skador exempelvis vid en tvist eller inför en åtgärd. Till vår hjälp har vi utrustning och metoder för rötskadedetektion (borrmotståndsmätning, stötvågsmetod, ultraljud, röntgen och mikrovågor), mätning av spännkrafter i stag, densitetsmätning och fuktmätning. Vid broinspektioner jobbar vi i Trafikverkets BaTMan och erbjuder hjälp med registrering av broar och dokument samt granskning och klassning av registrerade skador.

 

Vi utför:

  • Besiktning och dokumentering
  • Utredning och bedömning
  • Beräkning
  • Åtgärdsförslag
  • Materialanalys
  • Provning

Relaterad information

Kontaktpersoner

Betongkonstruktioner:
Kristian Tammo

Tel: 010-516 68 32

Fukt och innemiljö:
Carl-Magnus Capener

Tel: 010-516 58 52

Huskonstruktioner:
Robin Andersson

Tel: 010-516 53 25

Kulturbyggnader:
Jan Erik Lindqvist

Tel: 010-516 68 59

Ylva Sandin

Tel: 010-516 53 34

Utomhuskonstruktioner av trä:
Anders Gustafsson

Tel: 010-516 62 35

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.