SP Monitor

SP Monitor är en ny mättjänst från SP Hållbar Samhällsbyggnad för fuktövervakning i träkonstruktioner. Det är ett kvalitetssäkrat system för kontinuerlig mätning av fuktkvot, temperatur och RF vilket ger dig kontroll på fukttillståndet i konstruktionen. SPs kompetens inom träkonstruktion, mätteknik och analys av data har här samlats i en mättjänst.

  

 

 

 

SP Monitor ger dig ovärderlig information om konstruktionens fukttillstånd. Du får svar på om den nyrenoverade fasaden fungerar, om det finns risk för mögel på kallvind eller i krypgrund. Du får i ett tidigt skede veta om det är problem med konstruktionen. Detta leder till att brister kan åtgärdas innan de ger upphov till olägenheter som lukt, mögel och i värsta fall rötskador.

Återkommande rapportering ger dig trender och aktuell status i förhållande till vad som är normalt för träkonstruktioner. En årlig rapport är ett utmärkt underlag vid garantibesiktning av konstruktionen, för både leverantör och fastighetsägare. För dig som jobbar med forskning och utveckling är den kvalitetsäkrade fuktkvotsmätningen och databashanteringen av mätdata en stor hjälp vid utvärdering av funktion och ändringar i konstruktioner. Mätningarna pågår normalt under två till fem år, beroende på eventuell garantitid och individuella önskemål.

Utvecklingen av tjänsten har skett inom ramen för ett antal stora nationella forskningsprojekt. SP Monitor har varit i drift sedan 2008 och används idag av forskare, byggföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

SP Monitor använder, genom ett samarbete med den skandinaviska leverantören Finisterra, mätplattformen Omnisense för samtliga mätningar. Omnisense är ett trådlöst internetbaserat mätsystem vars skalbarhet gör det lämpligt för både små- och stora byggnadsverk. Med SP Monitor får du som kund direkt nytta av SPs samlade kompetens vad gäller hantering och analys av mätdata. 

Fördelar med SP Monitor är bland annat:

·         Genomgång av givarplacering för varje objekt.
·         Varje givare är spårbart kalibrerad.
·         Korrekt korrigering för temperatur och träslag i konstruktionen, 
      ( Furu, Gran eller skivmaterial. )
·         Snabb återkoppling vid höga fuktnivåer.
·         Du behöver inte vara tekniskt kunnig för nyttja tjänsten.
·         SP administrerar mätningen.
·         Årlig rapportering av aktuell status.

SP koncernens samlade kompetens och opartiskhet är din trygghet.

Dokument om trä och byggande hittar du i högermarginalen.
Några användare och kort om teknik hittar du i vänstermarginalen. 

 Samarbetspartner Omnisense  
 Finisterra  

 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.