Taxametrar och taxameterutrustning

Taxametrar används för att beräkna och visa den avgift som ska betalas för färden. Avgiften grundas på hur lång tid färden tagit och/eller den distans färden haft.

CE-märking av taxametrar

Direktiv 2014/32/EU trädde i kraft den 20 april 2016, och är implementerad i svensklagstiftning genom STAFS 2016:1 (Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2016:1) om mätinstrument) och för taxametrar STAFS 2016:8 (Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om taxametrar).

Mätinstrumentdirektivet (2014/32/EU) säger att den tekniska dokumentationen ska innehålla en tillfredsställande analys och bedömning av riskerna. Vissa riskkällor kan anses vara uppenbara, medan andra hot mot säkerheten kan kräva mer ingående analys. En riskutvärdering krävs uttryckligen för modul A, A2, B, D1, E1, F1, G, H och H1. Ofta är den funktionalitet som berörs styrd av programvara i mätinstrumentet. Både tillgänglighet, integritet och konfidentialitet bör omfattas av en riskanalys.

Vi är anmält organ under MID (Mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU) och kan genomföra provning och utvärdering för att kontrollera att kraven uppfylls, oavsett vilken kombination av moduler tillverkaren väljer.

När kraven har uppfyllts utfärdas alla nödvändiga dokument för att en taxameter ska få CE-märkas och sättas på den gemensamma marknaden (EU/EES).

Kvalitetssystem

Förutom rena provningar kan vi även genomföra granskning och insyning för att kontrollera om modulerna D och H1 uppfylls samt om det finns behov av det kan även insyning för ISO 9000 genomföras.

 

Produkter godkända enligt STAFS 2006:11

Produkter som godkänts enligt STAFS 2006:11 får sätta på marknaden och tas i bruk, så länge det finns ett giltigt EG-typintyg. EG-typintyg som utfärdats före 20 April 2016 får inte förlängas.

Produkter som är godkända enligt STAFS 2006:11 och endast ändrats i något mindre avseende får omfattas av tidigare typgodkännande.

Nationellt godkännande av taxameterutrustning

Vi är certifieringsorgan för Swedacs föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar (STAFS 2012:5) och kan genomföra provning och granskning för att kontrollera att en tillsatsanordning uppfyller de nationella kraven samt utfärda certifikat (godkännande).

Godkännandeprocessen

Godkännandeprocessen av en tillsatsanordning består i huvudsak av två delar: typkontroll av produkten och granskning av tillverkarens kvalitetssystem för produktion.

 

Typkontrollen innehåller en granskning av dokumentation, funktionsprov, miljötålighetsprov och granskning av programvara.

Granskning av tillverkningen genomförs på plats hos tillverkaren och uppföljning sker varje år. När produkten är godkänd kan den märkas med STAFS 2012:5 och sitt godkännandenummer och sättas på marknaden.

En detaljerad beskrivning av certifieringsprocessen kan laddas ner via länk i högerspalten (Certifieringsregler för Tillsatsanordningar till taxameterar som omfattas av STAFS 2012:5).

STAFS 2012:5

Enligt STAFS 2016:8 (Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter om taxametrar) måste en skrivare vara kopplad till taxametern för att den ska få användas i Sverige. Krav som gäller för tillsatsanordningen (skrivare och tillhörande programvara) framgår av STAFS 2012:5. Denna trädde i kraft 1 oktober 2012 och ersatte STAFS 2006:17.

STAFS 2012:5 är ändrad genom STAFS 2016:15 (Föreskrifter om ändringar i Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2012:5) om tillsatsanordningar till taxametrar).

Produkter godkända enligt STAFS 2006:17

Produkter som godkänts enligt STAFS 2006:17 får sättas på marknaden och tas i bruk, så länge det finns ett giltigt märkningstillstånd. Märkningstillstånd som utfärdats före 1 oktober 2012 får inte förlängas.

Produkter som är godkända enligt STAFS 2006:17 och endast ändrats i något mindre avseende får omfattas av tidigare typgodkännande.

Om andra krav för tillsatsanordningar gäller för andra länder kan RISE eventuellt även genomföra provning enligt dessa.

För länder utanför EU/EES kan provning även genomföras enligt EN 50148 Electronic taximeters.

Alla föreskrifter angående Taxametrar, tillsatsanordningar samt installation och besiktning återfinns på Swedacs hemsida
  • STAFS 2016:1 om mätinstrument
  • STAFS 2016:13 om ändringar i STAFS 2016:1
  • STAFS 2016:8 om taxametrar
  • STAFS 2006:19 om installation och besiktning av taxameterutrustning
  • STAFS 2014:1 och STAFS 2012:4 om ändringar i STAFS 2006:19
  • STAFS 2012:5 om tillsatsanordningar till taxameterar
  • STAFS 2016:15 om ändringar i STAFS 2012:5
  • Godkända MID-produkter och godkända tillsatsanordningar
För föreskrifter angående taxitrafik och redovisningscentraler återfinns på Transportstyrelsens hemsida
  • TSFS 2013:41 om taxitrafik
  • Redovisningscentraler för taxitrafik

Mätinstrumentdirektivet (MID)

MID - ett nytt europeiskt direktiv för mätinstrument. Vi hjälper ditt företag med provning och certifiering.Läs mer...

EMC - Fordon

EMC provning av fordon, skogsmaskiner, jordförflyttningsmaskiner och militärfordon. Läs mer...
Klimattest av miljötålighet elektronik

Miljötålighet elektronik

Sektionen för miljötålighet utför provningar och utvärderingar av system, utrustningar, apparater och komponenter inom klimatisk och mekanisk miljötålighet.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.