Formaldehydavgivning – nationella krav på träprodukter

Formaldehyd är en industriell baskemikalie som huvudsakligen används för tillverkning av lim, harts och lack. Ämnen som avspaltar formaldehyd kan ingå i små mänger i konsumentprodukter som till exempel skrynkelfrimedel för textilier.

I de flesta länder finns myndighetskrav på produkters innehåll eller avgivning av formaldehyd. Dessa krav omfattar främst träbaserade skivor som till exempel plywood och spånskivor. Träprodukter av detta slag hålls ofta samman av bindemedel av urea-formaldehyd harts (karbamidlim).

Myndighetskraven på avgivning (emission) av formaldehyd från limmade träprodukter bygger huvudsakligen på att emissionen undersöks i klimatkammare med noga reglerad temperatur, luftfuktighet och luftväxling. Avsikten med bestämmelserna är att minimera avgivning av formaldehyd till rumsluften.

Kraven baseras på typprovning i något slag av klimatkammare. Dessutom ställs krav på löpande tillverkningskontroll och att tillverkningskontrollen skall övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Vid sidan av myndighetskraven finns även frivilliga branschöverenskommelser som är mer långtgående än myndighetskraven.

 

SP är ett oberoende kontrollorgan för formaldehydavgivning och utför även typprovning i klimatkammare enligt olika officiella regelverk respektive frivilliga krav.

Träprodukter – lim, färg, impregnering och annan behandling med kemikalier

Furu och gran har stor användning som byggnadsvirke medan lövträ ofta används till snickerier. Oavsett användningsområde behandlas trä ofta med produkter från den kemiska industrin. Läs mer...

Kemisk analys av luftburna ämnen, gaser och emissioner

Emissioner och gaser är en ofrånkomlig del av många tillverkningsprocesser. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Läs mer...

Byggprodukter - kemikaliekrav, miljö och hälsa

Byggprodukter skall kunna stå emot olika slags påfrestningar under lång tid. Därför innehåller byggprodukter ofta kemikalier som exempelvis förbättrar beständigheten och förmågan att motstå brand. Dylika kemikalier skall dock inte avges, varken till rumsluften eller till den yttre miljön. På avgivning och andra egenskaper som är av betydelse för hälsa, miljö och säkerhet ställs krav I harmoniserade europastandarder för byggprodukter. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.