Utvärdering och fältmätning av ventilation i byggnader

I en byggnad alstras hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner. Ventilationens uppgift är att späda ut dessa föroreningar och föra bort den förorenade/använda luften från byggnaden, och ersätta med så ren luft som möjligt. Att ventilationen fungerar väl är viktigt för att uppnå ett bra inneklimat med hög luftkvalitet och minimera risk för fukt och mögel i byggkonstruktionen.

RISE har erfarenhet och möjlighet att utföra olika mätningar av ventilation i byggnader. Vi har möjlighet att prova bland annat luftutbyteseffektivtet och ventilationseffektivitet. Luftutbyteseffektivitet ger ett mått på hur bra ventilationssystemet är på att sprida tillförd uteluft i hela det ventilerade utrymmet, medan ventilationseffektivitet ger ett mått på hur bra ventilationssystemet är på att bortföra de föroreningar som alstras i det aktuella utrymmet. För att mäta detta används spårgas.

Vi har även utrustning och möjlighet att mäta luftflöden och temperaturer i ventilationskanaler, funktion (temperaturverkningsgrad och läckage) för värmeväxlare i ventilationsaggregat m.m.

RISE har även utvärderat lågenergihus genom att simulera de boende i huset och deras användningsmönster, och samtidigt mäta temperatur, elanvändning, vattenförbrukning etc.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om de tjänster vi erbjuder.

Relaterad information

Tjänster

Provtagning och fältmätning

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.