Provning av radiatorer, kyltak och kylbafflar

För att skapa en behaglig temperatur inne i byggnader används ofta någon typ av uppvärmnings- och/eller kylsystem. I vårt klimat med kalla vintrar kan uppvärmningsbehovet bli stort i bostäder, medan det i kontor och andra lokaler kan behövas kylning stora eller vissa delar av året. För att värma upp rumsluften används ofta radiatorer, antingen vattenburna eller elektriska. I vissa lokaler där rumsluften behöver kylas för att skapa ett behagligt inneklimat, kan kyltak och kylbafflar användas.

RISE kan erbjuda provning av bland annat kyltak, kylbafflar och radiatorer med eller utan uteluftsdon. Vi kan prova produkternas prestanda avseende effektavgivning vid givna driftparametrar, samt komfortegenskaper. Vi har ackreditering och kan prova mot följande standarder för kylbafflar EN 14518 och EN 15116 samt EN 14240 för kyltak.

Tekniska resurser ger möjlighet till flexibel provning

I vår kyltakskammare kan bland annat kyltak, kylbafflar och radiatorer med eller utan uteluftsdon testas. Men kammaren är flexibel och kan användas även till andra produktområden som avger kyla eller värme. Provningskammaren har en total höjd på 3,0 meter och en golvyta på 4,2 x 5,0 meter. Inne i kammaren finns möjlighet att montera ett innertak på 2,7 meters höjd. Kammaren står inuti ett annat rum, och utrymmet däremellan kan antingen kylas eller värmas. Kylning av utrymmet mellan kamrarna sker via vår luftflödesanläggning, medan värme tillförs med hjälp av elektriska värmefläktar. Kammaren har även tillgång till tempererad luft som kan användas för att prova tillufts- eller uteluftsdon. En radiatorrigg kan också kopplas in för att förse antingen radiatorer eller kyltak med tempererad vätska.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om de tjänster vi erbjuder.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Svein Ruud

Tel: 010-516 55 14

Olof Larsson

Tel: 010-516 59 27

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.