Vibrationer

Åkbara maskiner kan ge vibrationsskadorRISE har en lång erfarenhet och stor bredd när det gäller mätning och bedömning av vibrationer. Nedan följer några exempel på våra arbetsområden.
Mätning på handhållna maskiner för CE-märkning enligt maskindirektivet

Enligt EUs maskindirektiv skall tillverkare av handhållna maskiner deklarera vibrationsnivåerna. Mätningar som ligger till grund för de deklarerade värdena skall utföras under standardiserade driftsvillkor. Det deklarerade värdet beräknas med den uppmätta vibrationsnivå, spridning på mätningen och spridning på produktionen som ingångsdata. RISE kan hjälpa till med mätning av vibrationer under standardiserade driftsvillkor samt beräkning av deklarerade vibrationsvärden. RISE har även en mätrigg för slående maskiner med slagenergi > 20 J som till exempel stora bilmaskiner och pneumatiska hammare. Läs mer om maskindirektivet.

P-märkning av handhållna maskiner

P-märket är RISE eget certifieringsmärke. För att P-märka en maskin krävs att den typprovats av RISE i tre exemplar och att årlig stickprovskontroll därefter genomförs. Maskinerna vibrationsklassas med en siffra från 0 till 7 där siffran 0 anger ett lågt vibrationsvärde.

 
Vibrationer på arbetsplatsen

Enligt det nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, AFS 2005:15, är arbetsgivare skyldiga att bedöma nivåerna på de vibrationer som arbetstagare exponeras för. RISE utför mätningar av vibrationer på arbetsplatsen och beräknar arbetstagarens vibrationsexponering. 

Vibrationer i byggnader

Vibrationer i byggnader härrör vanligen från trafik, byggverksamhet eller någon installation i byggnaden. Mätning av vibrationerna kan ha två olika syften, bedöma komfort i byggnaden eller risk för skada hos byggnaden eller utrustning i den. RISE utför vibrationsmätningar i både bostäder och verksamhetslokaler.

Kalibreringar

RISE kalibrerar alla typer av vibrationsmätare och givare.

Övriga mätningar

RISE kan hjälpa till med att karaktärisera strukturer, t ex genom att mäta mobilitet, mekanisk impedans eller förhållandet mellan ljudutstrålning och mekanisk excitering.

Vi kan mäta förlustfaktor på dämpmaterial.

Rådgivning och kurser

RISE kan ge råd i vibrationsfrågor samt anordna kurser om vibrationsmätning och regelverk.

 

                                _               Relaterade länkar:                                              _

Ljud och vibration

Ljud och Vibrationssektionen på RISE utför uppdrag till industri, myndigheter och forskningsorgan. Vi provar, utreder, beräknar, forskar, utbildar och hjälper till att lösa problem i samband med produktutveckling.Läs mer...

Riksmätplats och kalibrering av ljud- och vibrationsmätutrustning

Sektionen för ljud- och vibration på RISE kalibrerar de flesta typer av ljud- och vibrationsmätutrustning.Läs mer...

Maskinbuller

RISE utför mätningar av maskinbuller. Vi hjälper också till med utveckling av tystare produkter samt rådgivning beträffande bullerdeklarationer enligt maskindirektivet. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Jordbävning, vibration och stötMaskinsäkerhet

Se även

Kalibrering av vibrationsgivare

Kontaktpersoner

Jan Almqvist

Tel: 010-516 54 60

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.