Mögellukt i golvvinkeln ökar risken för allergi hos barn

I bostäder där det går att känna lukt av mögel i vinkeln mellan golv och vägg är risken större att barn har astma och allergibesvär. Stark mögellukt var vanligast i småhus med betongplatta på mark, hus med frånluftsystem och i hus byggda mellan 1960-1983. Det har Linda Hägerhed Engman, forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut kommit fram till i sin doktorsavhandling.

Avhandlingen har utgått ifrån den uppmärksammade Bostad-Barn-Hälsa-studien, DBH, en enkätundersökning till över 14 000 barn i Värmland där man kartlade bakgrundsfaktorer, hälsa och bostadsfaktorer. För att se om det fanns ett samband mellan bland annat ventilation och hälsa valdes 198 barn med allergiska besvär och 202 friska barn ut för fördjupade studier. Barnen läkarundersöktes och det utfördes tekniska mätningar och besiktningar i deras bostäder .

– Det visade sig bland annat att ju starkare mögellukt inspektörerna fann i golvvinkeln i något rum, desto större var risken för besvär med snuva och eksem hos barnen som bodde där, säger Linda Hägerhed Engman, som disputerade fredagen den 12 maj vid Lunds Tekniska Högskola. Avhandlingen visade också att det är högst oklart om inspektörers iakttagelser är bättre än enkätsvar från föräldrarna, en fråga som inte tidigare har belysts vetenskapligt.

Inget samband med synliga fuktfläckar
Mögellukt i golvvinkeln kan vara ett tecken på en fukt- och mögelskada i exempelvis grunden eller i ytterväggen. Men andra fuktindikationer, till exempel synliga fuktfläckar gick däremot inte att koppla till hälsobesvär hos barnen.
– Vi har med vår studie visat att fuktrelaterade skador i bostaden ökar risken för olika typer av hälsobesvär hos barn, men vi vet fortfarande inte exakt vad som finns i luft eller damm som orsakar dessa symptom i fuktskadade byggnader. Det visar på ett behov av bättre metoder för att identifiera hälsorelevanta fuktproblem i byggnader, säger Linda Hägerhed Engman.

Övriga resultat i avhandlingen:

Mer än 80 % av småhusen och runt 60 % av lägenheterna i flerbostadshusen hade en lägre ventilationsgrad än vad som föreskrivs i svenska byggregler.
Samband visades mellan dålig ventilation i småhus och allergiska besvär hos barn.
Daghemsvistelse innebär en ökad risk för astmatiska och allergiska besvär för barn i förskoleåldern.

Avhandlingen ”Indoor Environmental Factors and its Associations with Asthma and Allergy among Swedish Pre-School Children” kan beställas via Lunds Tekniska Högskola; Rapport nummer TVBH-1015.

För mer information kontakta
Linda Hägerhed Engman, SP Energiteknik tel 033- 16 51 79
e-post linda.hagerhed-engman@sp.se
SPs informationschef, Cecilia Nielsen tel 010-516 50 56
e-post cecilia.nielsen@sp.se

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.