Ny supportfunktion för EU-forskning inom skog, trä, massa-papper och bioenergisektorerna i Sverige!

För att hjälpa svenska aktörer att nå framgång med forskningsansökningar och i att
genomföra projekt inom EU:s 7e ramprogram startades en supportfunktion för
skogsnäringen den 1 juli 2006. Funktionen kommer att bevaka möjligheterna till
finansiering av projekt. Den ska också arbeta för att utlysningar matchar svenska
aktörers intressen. Funktionen ska inte minst ge praktiska råd i alla de frågor som
erfarenhetsmässigt kan kräva mycket tid att sätta sig in i för enskilda aktörer.

- De aktörer som väntas utnyttja supporten är forskargrupper inom universitet och
högskolor, institut och företag. Den avses få en sådan finansiering att den i stor
utsträckning kommer att vara kostnadsfri inom FP7, säger Catharina Ottestam,
ansvarig för funktionen.

Sverige är starkt beroende av en framgångsrik skogsnäring. Det gäller produkter från
skogsråvara, skogen som energikälla och skogens mjuka och ekologiska värden. För
att komma bort från oljeberoendet har skogen och skogsnäringen kommit i fokus.
Detta återspeglas inte minst inom forskningen. På europeiskt plan har en s.k.
teknologiplattform, Forest-based sector Technology Platform, FTP,
(www.forestplatform.org) etablerats som i sin tur påverkar utformningen av EU:s 7e
ramprogram. Sverige har kraftigt medverkat till dess tillkomst med politiskt och
industriellt stöd. Det gäller nu att dra maximal nytta av den nya situationen och att
kraftigt stärka Sveriges deltagande i EU-forskningsprojekt. Att söka och genomföra
sådana projekt är administrativt mycket krävande. Andra liknande supportfunktioner
både i Sverige och i Europa har visat sig medföra ökad andel beviljade projekt och
minskade ansökningskostnader.

Ambitionen är att verka för att den koppling till EU-forskningen som uttrycks som ett
mål i det av regeringen nyligen lanserade Branschforskningsprogrammet (BFP) för
skogsnäringen realiseras.

Supportfunktionen drivs av SP Trätek, Skogforsk och STFI-Packforsk och i nätverk
med andra intressenter. Funktionen kommer även att aktivt samarbeta med
Europaprogrammen inom VINNOVA. Funktionen har också ett internationellt
kontaktnät. Kontoret finns vid STFI-Packforsk på Drottnings Kristinas väg i
Stockholm.

Swedish Support Office for Forest-based Sector EU-research

För mer information kontakta Catharina Ottestam (catharina.ottestam@stfi.se), Barbro Nabb Gustafsson (barbro.nabb@stfi.se) eller besök www.fbsresearchsupport.se.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.