Endagskurs i processäkerhet – standard IEC 61511

Denna kurs ger en introduktion till processäkerhetsstandarden IEC 61511 som används inom processindustrin för att visa att visa att säkerhetssystemen har tillräckligt bra kvalité.

Krav på ökad processäkerheten har lett till att en ny standard vid namn IEC 61511 utvecklats inom detta område. Denna standard innehåller bland annat begreppet SIL (=Safety Integrity Level) som beskriver vilka krav som ställs på de identifierade säkerhetsfunktionerna. I standarden har man definierat 4 olika SIL nivåer beroende på krav på riskreduktion (från SIL 1 upp till SIL 4).

Standarden ger vägledning för alla steg i konstruktionen av säkerhetskretsar, från den inledande riskanalysen tills att den är driftsatt. Standarden beskriver även vilka krav det ställs på alla ingående komponenter i säkerhetskretsen (sensor/transmitter, säkerhets-PLC/säkerhetsrelä samt manöverdon/ventiler).

Kravet på att man skall genomföra tillförlitighetsberäkningar på hårdvarudelarna i säkerhetskretsen är en viktig del av IEC 61511 och därför innehåller kursen en detaljerad beskrivning av vad detta innebär samt förklarar vilka krav man bör ställa på komponenttillverkarna. Inledningsvis går kursen igenom allmänna begrepp samt förklarar hur denna standard kan tillämpas.

Syfte

Ge en ökad förståelse för vad IEC 61511 ställer för nya krav på säkerhetskretsar inom processindustrin samt ge tillräckligt mycket information för att själv kunna gå vidare och tillämpa standarden.

Målgrupp

Kvalitetsansvariga, processingenjörer och instrumenttekniker inom processindustrin.

Innehåll


• riskanalys (Identifiering av säkerhetsfunktioner samt bestämning av tillhörande SIL)
• framtagning av säkerhetskravspecifikation
• bestämning av hårdvarufelsannolikhet, PFD (=Probability of Failure on Demand)
• feleffektanalys med hjälp av FMEA analys för bestämning av SFF (=Safe Failure Fraction)
• krav på feltålighet i arkitekturen
• hur man skall utforma sin applikationsprogramvara
• vilka delar som bör ingå i FAT (=Factory Acceptance Testing) respektive SAT (=Site Acceptance Testing)
• validering av säkerhetsfunktioner
• hur man bibehåller SIL nivån på säkerhetskretsen även efter man driftsatt den respektive genomfört modifieringar

Teorin i kursen varvas med praktiska exempel samt även genomgång av säkerhetsmanualer från olika komponentillverkare.

Utbildningstillfällen

Kontakta kursansvarig eller kursadministratör för intresseanmälan.

Avgift

Begär offert.

Kontaktpersoner

Kursansvarig
Johan Hedberg

Tel: 010-516 50 71

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.