Energi och Bioekonomi

Vi arbetar med forskning och teknisk utvärdering inom förbränningsteknik, akustik, installationsteknik, byggnaders energianvändning och innemiljö.

Omsorg om miljön och strävan att bygga om Sverige till bärkraft medför ständigt ökade krav på energihushållning, effektiv energianvändning och hänsyn till den inre och yttre miljön. Detta kräver att olika byggnadskomponenter och installationer fungerar väl från energi- och miljöteknisk synpunkt. Dessutom krävs att de är anpassade till varandra i fungerande system.

Vi medverkar till utformning och utvärdering av såväl systemlösningar som enskilda komponenter. Arbetet sker i laboratorium och fält med frågor om bl a effektivitet, kvalitet, ljudmiljö, säkerhet, beständighet och miljöanpassning.

Enheten för Energi och bioekonomi är indelad i fem sektioner:

Återvinning och miljöanpassade material

Effektivt nyttjande av avfall och material är till nytta både för företag och samhälle. Det ger minskade kostnaderna för materialanvändning och avfallshantering, och en bättre miljö för framtiden.Läs mer...

Effektiv energianvändning

SP arbetar med hållbar, effektiv energianvändning inom bebyggelsen, industrin och i delar av transportsektorn. Våra projekt av tvärteknisk karaktär och genomförs i samarbete med industri och akademi.Läs mer...

Klimat och miljöpåverkan

Vårt klimat håller på att förändras till följd av människans utsläpp av växthusgaser. SP prioriterar klimatfrågan och bidrar med tekniken bakom lösningarna till ett bättre klimat med lägre miljöpåverkan.Läs mer...

Emissioner

Emissioner av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luft mark och vatten är en oönskad effekt vid många typer av industriell verksamhet. Även människors vardagsliv ger upphov till att skadliga substanser sprids. På SP har vi kompetens och teknik för att mäta och förebygga emissioner från en rad olika källor.Läs mer...

Energidistribution

SP är verksamma inom ett flertal områden för energidistribution. Här kan nämnas fjärrvärme, fjärrkyla, eldistribution, gas, drivmedeldistribution och övrig rörbunden energidistribution. Läs mer...

Energiomvandling

SP arbetar med en rad olika omvandlingsprocesser för energi i både småskaliga och storskaliga system.Läs mer...

Uthållig resursanvändning

Med teknisk kompetens och systemanalytiska verktyg och metoder bidrar SP till en mer hållbar resursanvändning inom bland annat energi-, jordbruks-, livsmedels-, återvinnings- och byggnadsområdet. Läs mer...
Nyhetsbrev - Energi och Bioekonomi

Nyhetsbrevet Energi och Bioekonomi

Två mycket viktiga områden där SP nu växer starkt är Energi och Bioekonomi. Nyhetsbrevet Energi och Bioekonomi samlar SP-koncernens nyheter inom energi-, bioekonomi och miljöområdet. Nyhetsbrevet utkommer 2-4 gånger per år. Läs mer...

Biorefinery Demo Plant

Övergången till en biobaserad ekonomi kräver utveckling av både produkter och teknologier samt demonstration och kommersialisering av nya produkter. Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: