Forskning

ETC deltar i ett flertal stora forsknings och utvecklingsprojekt, hudsakligen inom följande områden.

Förbränning
ETC har idag utrustning för i stort sett alla kommersiellt förekommande bränslen och instrument för att analysera alla intressanta gaskomponenter och rökgaspartiklar. Vår långsiktiga ambition är att ytterligare stärka kompetensen så att SP ETC blir ett av de bästa labben i världen för forskning och utveckling kring förbränning av biobränslen.

 

Förgasning
ETC har mångårig erfarenhet av förgasningsteknik med många olika principer (fluidbädd, cyklon, fastbädd, medströms osv). Speciellt kan nämnas vårt arbete kring svartlutsförgasning där vi har världens enda trycksatta Chemrecförgasare i vårt labb (ägs och körs av LTU Green Fuels). Förgasningsteknik kommer att vara mycket viktigt i framtiden för att klara samhällets försörjning med drivmedel och grön elkraft. Vår ambition är att fortsätta att bygga upp utrustning och kompetens av världsklass inom främst medströmsförgasning.

 

Pyrolys
ETC har byggt upp omfattande kunskap och erfarenhet senaste åren kring snabb pyrolys via egen pilotanläggning och ett flertal forskningsprojekt. Aktiviteter pågår inom detta område för att möjliggöra att rå pyrolysolja ska kunna matas in i dagens raffinaderier utan kraftiga ekonomiska risker och driftsproblem.

 

Uppgradering
Inom området uppgradering har tidigare aktiviteter varit t.ex. syntesgasrening, metanolsyntes och katalytisk uppgradering. Med den slurry hydrokracker anläggning som uppförts (2016) kommer uppgradering olika typer av ligninbränslen undersökas närmare. Projektidéer som inkluderar uppgradering av biobränsle som kan blandas med vacuum gas olja (dispergerat eller som bio-olja) är sannolikt idag den enklaste vägen till framgång och det som sannolikt kommer realiseras först på ett raffinaderi.

 

Biomaterial
Om rådet biomaterial fokuserar på de mer avancerade material som man kan framställa genom termokemiska omvandlingsprocesser. K
olnanopartiklar ett samlingsnamn för ett antal olika produkter som till största delen består av mycket fina kolpartiklar (1-50 nm) och som tillverkas genom flamsyntes vid mycket höga temperaturer. T.ex. kan man tillverka exklusiva (och dyra) kolnanopartiklar genom flamsyntes så som fullerener, kolnanorör, grafen eller till och med nanodiamanter.

  

För utförligare information kring ovan och övrig forskningsverksamhet sök angiven kontaktperson. 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.