Jordbruk och trädgård

Vi arbetar med tillämpad forskning och utveckling i gränsområdet mellan teknik och biologi inom växtodling, trädgård, animalieproduktion och lantbrukets maskiner. Vi använder vår kompetens för att utveckla och stärka svensk primärproduktion i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Strategin syftar till att öka den svenska primärproduktionen, förbättra lönsamheten och stärka de mervärden som vi i Sverige har, t.ex. god djurhälsa och djurvälfärd, och balanserad användning av växtnäring och växtskyddsmedel för att ge ett lågt miljö- och klimatavtryck.

Vi hjälper våra kunder med

 • Utveckling av odlingsteknik för nyintroducerade grödor, framför allt baljväxter, samt utveckling av nya användningsområden för grödorna
 • Hållbar hantering av jordbrukets grödor och sidoströmmar för att säkerställa kvalitet och minimera förluster
 • Miljöförbättrande hantering och odlingsteknik som skapar säker användning av växtskyddsmedel
 • Emissionsmätningar av klimatgaser från lagring och spridning av stallgödsel
 • Utbildning för jordbrukare inom sparsam körning
 • Bedömning av arbetsmiljö och risker för olycksfall vid djurproduktion
 • Utvärdering av elfordon för jordbruksändamål
 • Energieffektivisering inom lantbruket, samt övergång till fossilfria energislag


Vår kompetens

 • Digitalisering och användning av nya sensorer 
 • Mekanisering och maskinsystem både inom- och utomgårds samt byggnadsfrågor
 • Arbetsmiljö och säkerhet inom animalieproduktionen
 • Energifrågor och effektivisering
 • Logistik kring biomassa
 • Jordbearbetning och sådd samt hantering av skörderester
 • Teknik för lagring, spridning av och växtnäringsnytta med stall- och handelsgödsel
 • Lantbrukets hushållning av växtnäring
 • Applicering och säker hantering av växtskyddsmedel 
 • Teknik för skörd, konservering och lagring av spannmål, vallgrödor och baljväxter
 • Jordbrukets och trädgårdsnäringens miljöpåverkan och åtgärder för att minska emissioner
  till luft (växthusgaser, ammoniak) och läckage till mark och vatten (växtnäring och växtskyddsmedel)

Relaterad information

Se även

Forsknings- och innovationsområden

Kontaktpersoner

Ola Palm

Tel: 010-516 69 31

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.