Miljö och hållbara livsmedelskedjor

Intresset för klimat- och miljömiljöanpassade produkter och resurseffektivare produktion blir allt starkare. Det finns idag en stor efterfrågan från kunder, samarbetspartners, myndigheter och övrig omvärld om livsmedelsprodukters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

För att nå en uthållig produktion och konsumtion av livsmedel behöver vi hushålla med resurser och minska miljöpåverkan. Genom att jobba smartare kan livsmedelsindustrin både öka lönsamheten och minska miljöpåverkan samtidigt. Utöver de rena miljövinsterna förbättras säkerheten och ekonomin i företagen och image och konkurrenskraft stärks. En tydlig miljöprofil är idag en viktig nyckel för bättre affärer. Att jobba efter lean-principerna och inkludera miljöarbetet innebär dessutom en nytändning av medarbetarnas engagemang och kreativitet, vilket ger ett lyft för företaget som helhet.

Vi arbetar med att kvantifiera miljöeffekter av livsmedel och produktionssystem och har byggt upp en mycket bred kunskap. Vi har även skapat en unik miljödatabas. Denna kompetens, att identifiera förbättringsmöjligheter och minska livsmedels miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv, efterfrågas både i Sverige och internationellt. Vi erbjuder toppkompetens i en mix av teknologer, biologer, agronomer och miljövetare baserad på en unik kombination av forskning och konsultverksamhet.

 

Forskning och innovationsområden

 • Hållbara matvägar/produktkedjor Kontakt: Ulf Sonesson
  Arbetar för implementering av mer hållbara produktionsmetoder baserat på LCA-kunskap samt metodutveckling inom landbaserad livsmedelsproduktion.
 • Hållbar livsmedelskonsumtion genom utveckling och kommunikation av miljödata Kontakt: Jennifer Davis
  Med kunskap om produkters miljöpåverkan möjliggöra för producenter och handel att förbättra och kommunicera miljöpåverkan av sitt sortiment, samt möjliggöra för offentlig sektor och konsumenter att tillgodogöra sig kunskap om miljöpåverkan förknippade med olika livsmedel och underlätta gröna val i varje beslutstillfälle. Målet är att på detta sätt bidra till minskade utsläpp från vår livsmedelkonsumtion.
 • Marina livsmedel och bioteknik Kontakt: Friederike Zíegler
  Maximera nyttan som skapas från begränsade marina resurser samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Omfattar akvatiska livsmedel från fiske och vattenbruk och alla flöden av biomassa som uppstår längs produktionskedjan.
 • Bioekonomi Kontakt: Anna Ekman
  Fokus nu på nya miljövänliga proteinkällor och vad som krävs för att få dem på matbordet eller som foder samt nya biomaterial och produkter baserade på råvaror från hav och mark. LCA-utveckling inom bioekonomiområdet.
 • Green lean/Supply Chain Management Kontakt: Karin Östergren
  Utveckla användarvänliga managementverktyg och metoder i syfte att stödja aktörerna i livsmedelskedjan på olika systemnivåer (produktionsenhet, kedjenivå och policy nivå) i dess arbete att skapa hållbara, resurseffektiva och lönsamma lösningar genom att integrera ledarskap, teknikutveckling och miljösystemanalys.

Green Lean

Kompetensplattformen Green Lean är ett unikt kompetenscentrum som länkar samman Lean-filosofin med miljösystemanalys och livscykelanalys. Detta skapar stora möjligheter för företag i livsmedelskedjan att eliminera aktiviteter som inte skapar något värde (slöserier). Företagen blir effektivare, mer lönsamma och samtidigt miljömässigt mer hållbara.Läs mer...

Kunskap kopplad till minskat matsvinn och ökad resurseffektivitet

Inom RISE finns kunskap kopplad till minskat matsvinn inom en rad olika områden och vi har etablerade samarbeten både nationellt och internationellt. Detta ger oss en kort startsträcka och möjlighet att ta oss an vitt skilda utmaningar kopplat till matsvinn. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.