Ledningssystem

RISE Certifiering är ett oberoende certifieringsorgan som genom certifiering av ert/era ledningssystem ger trovärdighet åt er verksamhet och gör den internationellt gångbar.

Vi är det certifieringsorgan med flest svenska ackrediteringar. Med vår breda kompetens kan vi genomföra revisioner inom en mängd olika standarder och i de flesta branscher i Sverige. Som kund har ni en revisor som ansvarig kontakt genom hela certifieringscykeln och enkel interaktiv kommunikation via vår kundwebb.

Vad är vinsten med att certifiera sitt ledningssystem?

Att certifiera ert ledningssystem ger ert företag ett kraftfullt verktyg för ledning och styrning av ert företag. Ett ledningssystem integrerat i er verksamhet ger er möjlighet att befinna er i framkant, att nå nya marknader och nya affärer, att säkra kundkrav och att bedriva ständiga förbättringar.

Vi erbjuder också andra tjänster mot bransch- eller företagsspecifika krav, se Övriga Tjänster, samt tillhandahåller utbildningar både inom olika standarders djungler av krav och i revisionsteknik.

RISE Certifiering gör kontinuerliga kundmätningar för er skull. Med er input blir också vi ständigt bättre!

 

NYHETER

Viktig information om Ecert
RISE Certifiering har sedan april månad 2019 ett nytt system (Ecert) för ledningssystem - revisioner. Det nya systemet som används av flera av världens certifieringsprogram ersätter ett flertal av RISE befintliga revisionssystem och system för tillverkningskontroll av produkter. Förutom att kunna erbjuda ett och samma system för alla våra kunders certifiering och tillverkningskontroll, innehar Ecert förbättringar i funktionalitet, som ökad flexibilitet och användarvänlighet. LÄS MER HÄR

 
Ny kundportal Ecert webb för ledningssystemcertifiering

RISE Certifiering introducerar ny kundportal (Ecert webb).  
I Ecert Webb skapar vi möjligheter för framtiden, vi kommer att få många möjligheter som ej finns idag.
• Certifiering av personer, produkter och ledningssystem kommer att ske i samma system.
• Integrering med RISE framtida interna system för effektivare arbetssätt.
• Systemet är byggt på en modern plattform som ger oss möjlighet att utveckla kundnytta och effektivitet i våra processer.
• För ledningssystemskunder introduceras redan från början en funktion för verifiering av underlag för revisionerna
För mer info se HÄR


RISE Certifiering kommer fortsätta att vara anmält organ inom medicinteknik.
För mer info se HÄR

 Information - Nya RISE certifieringsmärken

Nu är produktionen av våra nya RISE certifieringsmärken igång. De första märkena publiceras nu på RISE Revision. Det är märken för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt ett kombinationsmärke med alla tre standarder. Övriga märken kommer att tas fram succesivt med ett kortare uppehåll under sommarsemestern.

De gamla SP-märkena ska inte användas i nya marknadsföringssammanhang utan ska fasas ut under en övergångsperiod på cirka ett år.

Observera att reglerna för användning av märken har uppdaterats och finns nu i RISE Revision.

Vid frågor vänligen kontakta oss på certifiering@ri.se

Certifiering av ledningssystem för kvalitet - ISO 9001

Certifiering för effektivare styrning av verksamhet. Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för miljö - ISO 14001

Certifiering för minskad miljöpåverkan.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Certifiering för systematiskt arbetsmiljöarbete.Läs mer...
Ledningssystem för Informationssäkerhet - 27001

Certifiering av ledningssystem för Informationssäkerhet - ISO 27001

Genom att använda standarden ISO 27001 i arbetet med ledningssystem för informationssäkerhet får organisationen vägledning i säkerhetsarbetet.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för Medicinteknik - ISO 13485

Genom att certifiera ert system enligt ISO 13 485 visar ni att ni åtagit er att, på ett effektivt och systematiskt sätt, uppfylla både kundkrav och regulatoriska krav.Läs mer...

Certifiering av Energikartläggning inom ramen för ledningssystem

RISE Certifiering kan hjälpa er att uppfylla kraven på energikartläggning enligt STEMFS 2014:2 inom ramen för ett ISO 14001/ISO 50001 system.Läs mer...

Certifiering av energiledningssystem - ISO 50001

Ett energiledningssystem (ELS) hjälper dig att systematiskt och effektivt arbeta för att minska dina energikostnader i verksamheten.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för hållbarhet vid evenemang - ISO 20121

Standarden, ISO 20121, ska leda till ett mer hållbart samhälle, där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter beaktas vid genomförande av evenemang.Läs mer...

Certifiering inom livsmedelssäkerhet - FSSC 22000 och ISO 22000

RISE Certifiering är ackrediterade för att certifiera enligt FSSC 22000 - Livsmedelssäkerhet.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet - ISO 39001

Trafiksäkerhet är en fråga som inte bara angår organisationer som utför transportarbete, utan i hög grad även köpare och beställare av transporter liksom alla som rör sig i trafikmiljön.Läs mer...

Certifiering av ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material - ISO 3834

Ett certifierat ledningssystem enligt SS-EN ISO 3834:2005 Ledningssystem för smältsvetsning av metalliska material visar ert företag medvetenhet och aktivt arbete med att säkra svetsprocessen i produktion.Läs mer...

Kvalitet inom hälso- och sjukvård - SS-EN 15224

En väl fungerande vård där patienten står trygg i centrum är en byggsten i vår välfärd. Att arbeta systematiskt med kvalitet inom vården är en nyckel till att utveckla verksamheten.Läs mer...

Certifierad grafisk produktion - ISO 12647

RISE Certifiering kan nu erbjuda certifiering av grafisk produktion enligt standarden ISO 12647.Läs mer...

Spårbarhetscertifiering av träfiberprodukter enligt PEFC

Skogen är en av jordens viktigaste resurser. Med ett certifikat enligt PEFC Spårbarhetcertifiering kan du visa dina kunder engagemang som genererar förtroende.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.