iRIS Integritetspolicy 2018-10-25

Behandling av personuppgifter på RISE Research Institutes of Sweden

För RISE Research Institutes of Sweden är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också Dina rättigheter och hur Du kan göra dem gällande.


Denna integritetspolicy gäller för iRIS användning på såväl mobila enheter, surfplattor eller datorer. Om Du inte accepterar denna integritetspolicy, ska Du inte använda eller installera applikationen.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.


Personuppgiftsansvarig
RISE Research Institutes of Sweden med organisationsnummer 556464-6874 och adress Box 857, SE-501 15 Borås (nedan kallad ”RISE”) är ansvarig för behandling av Dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in om Dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak Ditt namn, e-postadress, företagstillhörighet och kontaktuppgifter.
Vi behandlar Dina personuppgifter för att Du ska få tillgång till applikationen iRIS för att genomföra brandbesiktningar på fordon och för att kunna knyta en specifik genomförd inspektion till den som genomfört kontrollen.


Varför får RISE samla och behandla uppgifter om Dig?
I de flesta fall bestämmer Du själv om vi får samla och behandla Dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för att vi får göra detta är Ditt medgivande eller för att Du har installerat och börjat använda iRIS.


Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-utvecklare för uppdatering av iRIS systemet. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även Dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel GRAMKO – Gruvindustrins arbetsmiljökommitté som kravställare. När Dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.


Hur länge sparar vi Dina personuppgifter?
Vi sparar Dina personuppgifter endast så länge vi behöver för att uppnå ändamålet med behandlingen, inom ramen för gällande lagstiftning.


Vad är Dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har Du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter.


Du kan när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter om Dig som RISE lagrar, om detta sker i rimlig omfattning. Du kan begära ändring av felaktig uppgift och Du kan begära att vi raderar uppgifterna eller begränsar behandlingen av Dina personuppgifter. Du kan också invända mot den behandling av Dina personuppgifter som RISE gör och Du har rätt att få Dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).


Om RISE behandling av Dina personuppgifter grundar sig på Ditt samtycke så har Du rätt att när som helst återkalla Ditt samtycke. Du kan dock inte återkalla Ditt samtycke att gälla retroaktivt för redan behandlade personuppgifter.


Önskar Du kontakt med RISE med anledning av dessa rättigheter ber vi Dig skicka ett mail till RISE Dataskyddsombud på e-postadress dpo@ri.se.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.