Beröringsfri deformationsmätning

Vid mekaniska provningar av produkter och komponenter används traditionellt ett antal givare för att få information om hur provkroppen deformeras i vissa specifika punkter. Med moderna optiska mätsystem kan man idag få en helhetsbild av deformationerna i 3D över ett större område med en upplösningsnivå och precision som inte varit möjlig tidigare. Principen för det system (ARAMIS™) som SP förfogar över bygger på att två högupplösta kameror tar en serie bilder av provobjektet under provning.

Innan mätningen startas, kalibreras mätuppställningen för en vald mätvolym med hjälp av ett kalibreringsobjekt. Innan provningen prepareras mätobjektet med ett slumpmässigt eller likformigt mönster med god kontrast. Bilderna analyseras sedan med s k korrelationsanalys. Tekniken ger dels möjlighet till en visuell beskrivning av deformationer och töjningarna på objektets yta samt möjlighet att i efterhand placera ut "virtuella" givare.


SP bygg och mekanik förfogar över sex olika kalibreringsobjekt som medger mätvolymer från 25 x 25 x 5 mm3 till 550 x 550 c 550 mm3. Detta innebär man kan mäta förskjutningar och töjningar med en rumslig upplösning på någon tiondels millimeter för de minsta volymerna och några millimeter för de större volymerna. Töjningar från ca 0,01 % till mer än 200 % kan mätas med en noggrannhet av upp till 0,01 %.  Systemet ger möjlighet till fördjupade analyser och är därför ett värdefullt verktyg i SPs strävan att erbjuda avancerade tjänster inom material-provning, produkt- och metodutveckling samt verifiering. I synnerhet möjligheten att kombinera denna avancerade mätmetod med beräkningar baserade på finita elementmetoden har stor potential. Utrustningen är också ett värdefullt redskap inom de forskningsprojekt som SP deltar i. 


Tekniken används bland annat vid:

· Materialprovning, materialkaraktärisering

· Dimensionering och analys av produkter och komponenter

· Identifiering av icke-linjära förhållanden

· Karaktärisering av kryp och åldringsprocesser

· Bestämning av flytgränskurvor

· Brottmekanisk analys

· Verifikation av FEM beräkningar

Related Information

Research

Advanced Materials and Construction Technology

Business Areas

RISE Safety and Transport

Documents

Contact Persons

Mathias Flansbjer

Phone: +46 10 516 52 25

Torsten Sjögren

Phone: +46 10 516 52 49

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.