Sjöfart och Offshore

Miljökrav och ökade oljepriser leder till önskemål om mer energieffektiva transporter. Fartygstransport är det erkänt mest miljövänliga transportslaget med en stor potential att bli ännu bättre. RISE initierar, samordnar och stödjer verksamhet mot en ökad användning av avancerade lätta material och konstruktioner. Vi har ett nära samarbete med industrier, myndigheter, rederier och klassningssällskap och vi deltar i IMO:s arbete (International Maritime Organisation).

Sedan några år tillåts nya konstruktionsmaterial till sjöss förutsatt att man kan visa att säkerhetsnivån är tillräcklig. Nya konstruktionsmaterial möjliggör mer viktseffektiva konstruktioner vilket ökar fartygets lastbärande förmåga och minskar dess bränslebehov. Lättare konstruktioner medför också bättre designmöjligheter, exempelvis för att öka ett fartygs stabilitet. Det finns ett stort intresse för att ersätta dödvikt med betalande last och hundratals miljoner satsas idag på forskning och utveckling som syftar mot minskad vikt på fartyg och offshore konstruktioner.

RISE har som mål att understödja utvecklingen mot mer vikteffektiva transporter och konstruktioner till sjöss. För detta tillhandahåller vi verktyg och metoder inom brand- och riskanalys, mekanisk provning, ljud- och vibrationsanalys, materialanalys samt beräkningsverktyg. Vi erbjuder också verktyg för att analysera kostnads- och miljökonsekvenser av att introducera nya konstruktionslösningar till sjöss: LCC (Life Cycle Costs) och LCA (Life Cycle Analysis).

RISE samarbetar med andra institut, forskare och har ett brett nationellt och internationellt kontaktnät mot myndigheter, industri och klassningssällskap. Vi koordinerar nationella forskningsprojekt med deltagare från en betydande del av svensk sjöfartsnäring och deltar i europeiska sjöfartsprojekt med fokus på nya lätta konstruktioner. RISE har en bred resurs för tillverkare och leverantörer inom Sjöfarts- och Offshorebranschen

Sjöfart och Offshore

RISE är en bred resurs för tillverkare och leverantörer inom Sjöfarts- och Off-Shorebranschen.Läs mer...

Transport - BESST

BESST - Breakthrough in European Ship and Shipbuilding Technologies.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Övrigt

Nya konstruktioner till sjöss - förbandsteknik

Kontaktpersoner

Brand
Tommy Hertzberg

Tel: 010-516 50 46

Kerstin Hindrum

Tel: 010-516 65 86

Bygg och Mekanik
Erland Johnson

Tel: 010-516 56 22

Kemi, Material och Ytor
Emiliano Pinori

Tel: 010-516 56 13

Energiteknik
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.