Förbrännings- och aerosolteknik - pågående FoI-projekt

Här följer en kortfattad presentation av några av våra projekt inom FoI – förbränning och miljö

Syntes och verifiering av samlade erfarenheter och resultat från lignocellulosaetanolforskning    

Nationell representant IEA Bioenergy Task 36- Integrating energy recovery into solid waste management

Kartläggning av möjligheter för bioraffinaderikoncept i Skåne 

Kontrollerad kompostering med liten klimatpåverkan  

Påslås  

“Mistra - Closing the Loop” - programvärd

Emissionsmätningar i förbränningsanläggningar - state-of-the-art 2014

Förutsättningar för salixflis i mindre anläggningar (0,1-5 MW) - lagring/torkning av salix, effekt på slaggning och beläggningsbildning  

Förstudie kunskapscenter bioraffinaderi i Örnsköldsvik

Rökgassidig stilleståndskorrosion

Framtida Närvärme – Etablering av infrastruktur för utveckling av framtida närvärme i form av ett nationellt nätverk och experimentella FUD-plattformar

Bränsleanalys anpassad till förgasning

Eldstadskorrosion

Nationell Samordning och Projektutveckling av Småskaliga biobränslekedjor

Syntes och verifiering av samlade erfarenheter och resultat från lignocellulosaetanolforskning

Energimyndigheten har sedan 1993 i flera utlysningsomgångar finansierat forskning inom etanolframställning från lignocellulosa. Senast i det pågående forskningsprogrammet Etanolprocesser. I detta projekt kommer en syntesanalys av forskningen som genomförts inom programmen att genomföras och resultatet kommer att sammanställas, dels avseende vad som uppnåtts inom olika processteg, dels hur dessa framsteg kan omsättas i en framtida kommersiell process. En verifiering i demoskala kommer också att genomföras. Projektet genomförs i nära samarbete med aktörer verksamma inom programmet, både från universitet och högskolor och

 
näringsliv. Det kommer också att genomföras en sammanställning över det internationella kunskapsläget inom lignocellulosa-etanolproduktion för att kunna sätta de svenska resultaten i ett internationellt perspektiv.

Finansiär

Energimyndigheten

Kontakt

Anneli Petersson, tfn 010-516 55 16

 

Nationell representant IEA Bioenergy Task 36 - Integrating energy recovery into solid waste management

IEA Bioenergy övergripande syfte är att gynna nyttjandet av förnybara resurser i energisystemet hos sina medlemsländer. Detta arbete sker bland annat i en rad olika arbetsgrupper som arbetar med erfarenhetsutbyte kring forskning och utveckling samt tillämpning i del deltagande medlemsländerna.

Task 36 arbetar med avfall och integreringen av energiåtervinning i avfallssystemet. Huvudsakligen rör det sig om termiska behandlingsmetoder då biogasfrågorna huvudsakligen landar under en annan grupp (Task 37). SP deltar som nationell representant för Sverige i task 36. Uppgifterna är, förutom den allmänna support som sker uppåt mot IEA och IEA Bioenergy, att föra fram svenska frågeställningar men också att ta med erfarenheter hem och kommunicera dessa till svenska intressenter.

Finansiär: Energimyndigheten

Kontakt

Inge Johansson, tfn 010-516 58 64

Kartläggning av möjligheter för bioraffinaderikoncept i Skåne, en affärsmöjlighet för ökad konkurrenskraft inom skånsk jordbruksnäring

Bioraffinaderi kan bidra till ökad konkurrenskraft för landsbygden genom produktion av många olika biobaserad produkter. Men för att undvika konkurrens med livsmedelsproduktion och möta miljömålen krävs effektiv användning av tillgängliga biomassaresuser. ET, SIK och JTI samverkar för att kartlägga SMEs, jordbruksaktörer, livmedelsproducenter och andra viktiga stakeholders och biomassarestströmmar och hitta nya bioraffinaderimöjligheter som vi hoppas kunna leda till klimat-, energi och kostnadseffektiva bioraffinaderiprocesser i framtiden.

Finansiär: Region Skåne

Kontakt

Karin Willquist, tfn 010-516 59 63

Kontrollerad kompostering med liten klimatpåverkan

Hästgödsel är ett stort problem i Sverige. Det finns ett behov av fler mottagare av hästgödsel som kan vidareförädla den till attraktiva jordförbättringsmedel.

 

I Sverige finns för närvarande ett antal trumkompostanläggningar för behandling av stallgödsel. Med dessa anläggningar kan man kontrollera komposteringsprocessen på ett helt annat sätt än vid t.ex. öppen strängkompostering. Men man har dock inte optimerat processen ur miljösynpunkt, vilket först kräver att det finns kunskap om emissionerna av lustgas och ammoniak.

JTI och SP vill med detta projekt undersöka om utsläppen från trumkompostering kan kontrolleras genom en styrning av komposteringsprocessen, samt hur emissionerna från efterkomposteringen påverkas. Vidare ska det undersökas om den stora mängd värme som frigörs vid kompostering kan tas om hand på ett effektivt sätt.

Mer information om projektet kan du läsa här

Finansiär: Jordbruksverket

Kontakt:

Pernilla Gervind, tfn 010-516 52 34

Fredrik Niklasson, tfn 010-516 53 94

Påslås 

 
Projektet syftar till att möjliggöra användning av papperspåse för  matavfall i system med optisk sortering. Förväntat resultat är en producerad, testad och fungerande papperspåse
 

för matavfall till rimlig kostnad för källsorteringssystem med olikfärgade påsar.

Finansiär: VGR och Smedlund Miljösystem

Kontakt:

Christina Anderzén, tfn 010-516 58 34

 

“Mistra - Closing the Loop” - programvärd

Programmet ”Mistra - Closing the Loop” består av sju individuella forskningsprojekt:
1. Realizing Resource Efficient Recycling of Vehicles – Realize
2. Closing the Loop for phosphorous in chemical industry residues
3. Material Efficiency Management in Manufacturing – MEMIMAN
4. Sustainable recycling av “Green” plastics and industrial plastic waste
5. From Industrial Waste to Product Design
6. Increased use of by-products and wastes from the steel industry in cement production
7. Quick Flux – Production of calcium aluminate out of aluminium black dross

Forskning och utveckling för dryga 50 MSEK kommer att utföras inom ramen för programmet under tre år.

SP som programvärd har i uppgift att samordna de individuella projekten för att möjliggöra synergieffekter samt för att förenkla den interna och externa kommunikationen från projekten och programmet.

Programvärdsrollen innefattar även syntesarbete och syntesrapporten. Syftet med syntesarbetet är att skapa ett mervärde för programmet där kunskaper från de individuella projektet syntetiseras och analyseras i ett större kontext. Syntesrapporten syftar till att beskriva resultat från hela programmet. I denna rapport kommer resultaten också att presenteras och analyseras i ett större sammanhang än vad det har gjort i de individuella projekten.

Finansiär: Mistra

Kontakt:

Evalena Blomqvist, tfn 010-516 55 20

Lena Smuk, tfn 010 516 59 54

Emissionsmätningar i förbränningsanläggningar - state-of-the-art 2014

Projektet innebär en genomgripande uppdatering av Värmeforsk´s Mäthandbok 2005 som innefattar ny mätteknik, nya metoder och standarder samt en sammanställning av erfarenheter från användning av nuvarande Mäthandbok. Detta bidrar till att emissionsmätningar på förbränningsanläggningar genomförs på ett korrekt sätt med korrekta mätdata som följd. I sin tur är detta en viktig förutsättning för ett optimalt resursutnyttjande och låga emissioner.

Finansiär: Energimyndigheten, Värmeforsk och SP

Kontakt

Lennart Gustavsson, tfn 010-516 55 23

 

Förutsättningar för salixflis i mindre anläggningar (0,1-5 MW) - lagring/torkning av salix, effekt på slaggning och beläggningsbildning  

 
Det görs för närvarande flera större satsningar på salix i Sverige, framförallt på skördesidan. Nya skördesystem finns nu på marknaden där salix skördas och hanteras och naturligt torkas i bal/bunt. Kunskap om salix egenskapsförändringar beroende på lagring och torkning, bildning av påslag, korrosion som följd av alkali etc är inte fullt utforskat och osäkerheter finns. FoU projekt
 
behövs för att öka kunskapen för de som önskar använda salix som ensamt bränsle i mindre värmeanaläggningar. Målet med projektet är att utveckla kunskap kring salixflis bränsleegenskaper. Mer preciserat är målet att studera vilka effekter lagring/torkning av salixflis och lagring av bal/bunt har på slaggning och beläggningsbildning. Därtill är målet att ta fram en kravspecifikation och föra en diskussion kring driftstrategier och pannteknik vid användning av salix i storleksintervallet 0,1-5 MW.

Deltagare: SP, Luleå Tekniska Universitet.

Finansiärer: Energimyndigheten

Kontakt

Susanne Paulrud, tfn 010-516 59 05    

  

Förstudie kunskapscenter bioraffinaderi i Örnsköldsvik 

I denna tekniska förstudie kommer förutsättningarna att skapa ett kunskapscenter inom bioraffinaderiområdet i Örnsköldsvik att utredas. En omställning från fossilberoende till en uthållig bioekonomi kväver bland annat samordning kring kompetens inom området och nationella experimentella resurser. I Örnsköldsvik finns den så kallade etanolpiloten som byggdes för demonstration av etanolproduktion från lignocellulosa. Då den inte behövs för detta ändamål i

 
samma utsträckning framöver skulle den kunna bli en central del av kunskapscentret. Detta både genom att ta till vara den kompetens som idag finns knuten till piloten, men också genom att kunna vidareutveckla piloten till en bioraffinaderipilot att använda i utvecklingen av olika bioraffinaderi-processer. Kunskapscentret och den tillhörande piloten skull kunna leda till en nationell förstärkning inom området bioekonomi och bioraffinaderi, och skulle kunna bli ett internationellt nav inom bioraffinaderiforskningen och -utvecklingen.

Finansiär: Energimyndigheten 

Kontakt

Anneli Petersson, tfn 010-516 55 16

 

Rökgassidig stilleståndskorrosion 

Rökgassidig stilleståndskorrosion uppstår på ytor i förbränningsanläggningen som är täckta med någon form av hygroskopiska beläggningar när temperaturen faller under 100°C. I ett initialt skede tar de torra beläggningarna upp fukt från luften och därmed kan en korrosiv miljö uppstå. Dessutom kan syror och dylikt bildas beroende på beläggningens kemiska sammansättning.

Projektet syftar till att med hjälp av on-line utrustning kvantifiera korrosionshastigheten vid

 
en avsvavlingsprocedur för att avgöra hur lång tid man har på sig att avlägsna beläggningar från olika punkter i förbränningsanläggningar innan korrosionshastigheten ökar. Försöken genomförs på SP med den nya generationens realtidskorrosionssensor på vilken autentiska beläggningar appliceras. Beläggningarna fås från överhettare, eldstad och ekonomiser i fullskaliga pannor, för att göra testerna så realistiska som möjligt.

Projektet avser att ge ökad kunskap kring stilleståndskorrosion, möjligheter att beskriva olika material samt uppskatta hur stor del av den totala korrosionen som orsakas av stilleståndskorrosion.

Finansiär: Värmeforsk (Energimyndigheten)

Kontakt:

Anders Hjörnhede (projektledare)

Tfn 010 516 5684

Frida Jones (bitr. projektledare)

Tfn  010 516 5767

Framtida Närvärme – Etablering av infrastruktur för utveckling av framtida närvärme i form av ett nationellt nätverk och experimentella FUD-plattformar

Den svenska närvärmesektorn (< 20 MWth) står de kommande åren inför utmaningen att behärska en vidgad bränsleråvarubas, samtidigt som kraven på tillgänglighet, effektivitet och miljöprestanda kontinuerligt fortsätter att öka. För att möta kraven har branschen själv indikerat att det bland annat behövs ökad samordning av resurser, tydliggörande av tillgänglig forskningsstruktur, ökad kontaktyta samt förbättrad kommunikation och implementering av resultat.

Närvärmeprojektet verkar för ökad kunskapsöverföring och nätverkande mellan tillverkande industri, bränsleleverantörer, energibolag och forskningsaktörer. Detta görs genom samverkan i seminarier och workshops. Målsättningen är att generellt öka kunskapsnivån inom och samarbetet mellan alla dessa sektorer. Dessutom väntas flaskhalsar inom utvecklingen identifieras samt koncensus nås kring hur framtida experimentella forsknings- och utvecklingsplattformar bör utformas och drivas. SP Energiteknik leder projektet och samarbetar med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet. 

Finansiär: Energimyndigheten

Kontakt

Sven Hermansson, tfn 010-516 58 51

 

Bränsleanalys anpassad till förgasning

De bränsleanalyser som finns idag är framförallt inriktade mot förbränning vilket inte ger så mycket information som är lämplig för förgasning. Vid förgasning vill man framför allt veta hur mycket gas som frigörs vid olika förutsättningar och gasens sammansättning. Syftet med projektet är att föreslå bränsleanalyser som är anpassade för förgasning. De föreslagna analyserna syftar till att bedöma bränslets beteende i förgasningsprocessen och därigenom möjliggöra val av lämpliga bränslen och processparametrar.

I projektet används fyra bränslen av väsentligt olika typ (t.ex. trä, bark, halm och avfall). Dessa analyseras med olika metoder. Exempelvis upphettas bränslet olika snabbt i syrefri miljö varvid gasmängd och sammansättning analyseras. Det görs även lakningsförsök och ytbestämning på den erhållna koksen. Resultaten från dessa analyser jämförs med förgasningsförsök i labreaktorskala och i stor skala. Jämförelsen visar om analysmetoden kan säga något om förgasningsprocessen. Projektet görs i samarbete med SP, Högskolan i Borås och Chalmers Tekniska Högskola.

Finansiär: Göteborg Energis forskningsstiftelse

Kontakt:

Kent Davidsson, tfn 010-516 57 96

 

Eldstadskorrosion

Projektet går ut på att undersöka eldstadskorrosion i syfte att minimera materialförluster och kostnader i befintliga anläggningar samt framtida anläggningar med högre ångdata. SP Energiteknik deltar som part i projektet tillsammans med Vattenfall (projektledare), Eon, KTH, KIMAB, Outokoumpu, Sandvik samt Metso.  
 
Förväntade resultat:
1) Kunskap om hur eldstadskorrosion undviks
2) En sammanfattning av de erfarenheter som finns
3) Karaktärisering av miljö vid eldstadsvägg samt av hur olika material prestera vid denna miljö

Finansiär: Elforsk (KME)

Kontakt

Andreas Johansson, tfn 010-516 51 73

  

Nationell Samordning och Projektutveckling av Småskaliga biobränslekedjor

Projektet syftar till att initiera och följa upp ett antal experimentella utvecklings-projekt där bränsle från jord och skog tillvaratas och förädlas till energibärare som levereras på kommersiella villkor för slutanvändning eller till energiföretag för ytterligare förädling eller leverans till

 
slutanvändare. Projekten ska omfatta småskaliga biobränslekedjor, vilket innefattar beredning och användning av råvaror från jord och skog (<10 000 ton bränsle). Förväntat resultat är att år 2013 skall minst 12 utvecklings- och demonstrationsprojekt ha initierats, verksamheter som innan projektstart bedömts kunna bli lönsamma och där minst 5 av dessa projekt skall ha drivits i minst 2 år med dokumentation av erfarenheter. Att dokumentationen skall ha gjorts tillgänglig för aktörer inom jordbruks- och energi-sektorerna för att där kunna bidra till uppstart av ytterligare verksamheter och generera produktion på andra platser i landet. Projektet ägs av Hushållningssällskapet och SP är deltagare.

Finansiär: Jordbruksverket  

Kontakt

Susanne Paulrud, tfn 010-516 59 05

Förbrännings- och aerosolteknik - avslutade FoI-projekt

FoU-projekt inom Förbränning och miljö på SP Energiteknik, avslutade projektLäs mer...

Förbrännings- och aerosolteknik

Vi arbetar med förbränningsteknik för allt från villapannor till stora kraftvärmeverk gällande både bränslekvalité, förbränningsteknik och emissionsreduktion.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.