Energisystem

Vi står inför ett paradigmskifte – ett nytt energisystem, där fossila bränslen kommer att ersättas med förnyelsebar energi. Detta innebär en stor teknisk utmaning och ställer samtidigt helt nya krav på de olika aktörerna i systemet.

På systemanalys tittar vi närmre på aktörernas, särskilt konsumenternas, roll i det nya energisystemet. Vi fokuserar också på metoder för att bedöma energieffektiviseringspotential i stora industrier.

Fram tills nu har man kunnat anpassa produktionen av energi till hur stora behoven har varit  – mer på vintern för att värma upp våra hus och mindre på natten då vi inte använder våra maskiner. När vi går över till förnybar energi kommer vi istället att i mycket högre grad behöva anpassa våra behov efter tillgången på energi. Detta innebär såklart en stor teknisk utmaning men kommer också innebära stora förändringar i hur vi bygger affärsmodeller och hur vi konsumerar vår energi. Konsumenten kommer att behöva bli en mer aktiv aktör i det integrerade energisystemet - det smarta nätet.


All energianvändning är mer eller mindre sammanbundet och kan ses som ett stort system uppbyggt av flera olika komplexa system. De olika energikällorna växelverkar på många sätt men styrs i grunden utifrån aktiviteter på marknaden och politiska beslut. När man analyserar energisystem utgår man från hela kedjan: från producent, via distribution till användare. På Systemanalys arbetar vi med forskning, utveckling och utvärdering av energisystem och vi tittar närmare på användarens, det vill säga konsumenternas och industrins roll i energisystemet.

Industriella energisystem

Grundat på RISE stora tekniska kunnande använder vi systemanalytiska metoder för att bedöma energieffektiviseringspotential i stora industrier samt arbetar med att integrera industriernas investeringsanalyser i morgondagens energisystem. Våra analyser ligger till grund för hur industrier väljer tekniklösningar samt hur man väljer att investera. På en högre systemnivå studerar vi hur industrier samverkar och kan på så sätt göra modeller för hela Sveriges eller hela Europas energisystem och se var potentialen för energieffektivisering är som störst.
De analysmodeller vi använder är bland annat: PINCH-analys, Process-modellering, Livscykelanalys, policyanalyser och innovationsanalyser samt analys av industrins roll i ett utvidgat energisystem.

Processledning som bidrar till helhetssyn

Energisystemet är komplext och innefattar en mängd olika aktörer. Därför arbetar vi på Systemanalys med processledning inom projekt som omfattar många olika ämnesområden och deltagare från olika typer av organisationer. Vi har verktyg för att skapa bättre helhetssyn och arenor där olika aktörer kan samverka för att nå gemensamma mål.

Hållbart samhälle

Sektionen Hållbart samhälle arbetar med stadsutveckling, resurseffektivisering inom material och energi samt vattenförsörjning och avloppshantering. Tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar utveckling av samhället, såväl lokalt som globalt. Läs mer...

Nära-noll-energi-hus ur systemperspektiv

Förstudien "Nära-noll-energi-hus ur systemperspektiv" sätter NNE-husets egenskaper i ett samhälleligt sammanhang.Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Magnus Brolin

Tel: 010-516 58 31

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.