ETANKFIRE Ethanol Tank Fire Fighting

Vad är ETANKFIRE? På ett initiativ av SP Fire Research och SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet) har ett förslag till ett forskningsprojekt för att få mer kunskap kring etanol och dess brand- och släckegenskaper, ETANKFIRE Ethanol Tank Fire Fighting.

Det övergripande målet med ETANKFIRE är att utveckla och validera en brandsläckningsmetodik för bekämpning av cisternbränder innehållande etanolbränslen eller andra vattenblandbara produkter samt att validera brinnegenskaperna hos etanolbränslen.

Målsättningen är att bjuda in intressenter på internationell basis att medverka i projektet, både för att uppnå en tillräcklig finansiering men också för att sprida en förståelse för de problem etanolbränslen kan medföra och för att nå en bred acceptans av erhållna resultat och lämnade rekommendationer.

Varför behövs projektet ETANKFIRE?

Som ett led i målet att minska användningen av fossila drivmedel har användningen etanol ökat kraftigt i flera länder under senare år men detta skapar också nya risker och utmaningar ur brandskyddssynpunkt. Generellt sett har oljebolag  och räddningstjänsterna en stor erfarenhet av brandbekämpning av petroleumbaserade produkter. Däremot är erfarenheten kring brandsläckning i vattenblandbara produkter, t ex etanol och etanolbränslen, mycket begränsad och då speciellt avseende cisternbränder. I de få fall det finns tillgänglig information kring inträffade cisternbränder så visar detta att dessa resulterat i en ”burn out” snarare än en kontrollerad släckning.

Mer information finns på engelska.

 

SP, Swedish ICT och Innventia har gått samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner. Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.

ETANKFIRE Seminars and Workshops

Seminars planned to present ETANKFIRE.Läs mer...

ETANKFIRE background

Large scale tests on water miscible fuels.Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

Francine Amon

Tel: 010-516 51 66

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.