Regalskeppet Vasa

SP Trätek är med i forskarteam som ska bota regalskeppet Vasa. Statens maritima muséer har beviljat SP Trätek och fyra andra forskargrupper pengar för att lösa problemen med de nyligen upptäckta saltutfällningarna och den eventuella svavelsyrenedbrytningen av trämaterialet i regalskeppet Vasa.

Det tvärvetenskapliga teamet består av forskargrupper från Stockholms Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, SP Trätek, University of Portsmouth och Danmarks Nationalmuseum. Koordinator är professor Lars Ivar Elding, Lunds Universitet. Det tre år långa projektet har en totalbudget på ca 8 miljoner kr.

Vi ansvarar för de träteknologiska och trämaterialtekniska aspekterna på svavelsyreproblemen, berättar Magnus Wålinder, projektledare på SP Trätek. Det innefattar t ex mekanisk provning och analys av trä från skeppet, studier av kemisk nedbrytning och åldring av s k artificiellt Vasaträ* och simulering av metoder som kan avlägsna de nedbrytande ämnena och studier av fuktvariationer hos ekträ från Vasa och hos "artificiellt" Vasaträ med hjälp av SP Träteks MRI-utrustning.

SP Trätek, som under många år deltagit i konserveringen och bevarandet av Vasa, bl a med hjälp av polyetylenglykol (PEG), en kemisk lösning som ersätter vattnet i sjödränkt trä och gör att sprickor undviks, deltar också i arbetet med att ge Vasa en ny stödvagga, fortsätter Magnus. Bytet av vaggan blir ett komplicerat pusselarbete där skeppet inte får riskeras. De ca 5000 stålbultarna i Vasas skrov som ersattes under bärgnings- och restaureringstiden skall också bytas ut, där detta är möjligt. Problemen med saltutfällningarna skyndar på bytet av stödvagga och bultar. Järnet i bultarna kan tillsammans med vatten bidra till att svavelsyra bildas och en ny vagga är en förutsättning för en kommande omkonservering av skrovdelar.

* Med artificiellt Vasaträ menas vanligt ekträ som behandlats med de kemiska ämnen som nu finns i skeppets trä från tiden på havsbottnen och konserveringen sedan skeppet togs upp 1961.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.