Röktäthetsugn

Det europeiska klassningssystemet innebär att dörrar nu kan klassas för röktäthet. Fire Research har investerat i en speciell ugn som behövs för denna typ av provning, och kan nu erbjuda provning och klassificering av dörrar upp till en storlek av 3,4 x 3,4 m.

Nyligen släppte Statens haverikommission rapport RO 2006:03 vilken är en utredning av branden på Hotell Borgholm den 9 april 2004. I denna kan man läsa att Boverket rekommenderas att citat "verka för att det införs krav på brandgastäta dörrar till hotellrum". I tidigare nummer av Brandposten har missuppfattningen att brandtäta konstruktioner inte nödvändigtvis är röktäta diskuterats och påpekats. Detta tål att upprepas. Det är med stor sannolikhet så att i många byggnader bör krav ställas på röktäta dörrar. Det gäller inte enbart hotellrum utan kan exempelvis även vara aktuellt för delar av vårdanläggningar, äldreboenden, fängelser och liknande. Metoder för provning och klassificering finns på plats.

Klassificering

Branddörrar klassificeras normalt avseende motstånd mot brand. De klasser som då används är E-klass och EI-klass. Till detta kan även vissa tillägg förekomma som exempelvis C om dörren är försedd med stängare. I det nya europeiska systemet finns nu även en speciell klassning för röktäthet hos dörrar vilken betecknas S. Två olika klasser finns att välja på, Sa för täthet vid rumstemperatur och Sm för täthet vid 200 °C. Detta innebär att man nu har två typer av dörrar för "brandavskiljning", en som är brandavskiljande och en som är rökavskiljande. I vissa fall kan en dörrmodell ha båda egenskaperna, men inte alltid.

Provning

Vid provning av röktäthet används en speciell typ av ugn i vilken temperatur och tryck kan styras. Då både temperaturen ochuppvärmningshastigheten är betydligt lägre jämfört med konventionell brandprovning kan en enklare ugn med elektrisk uppvärmning användas. Läckaget mäts med en flödesmätare som registrerar luftmängden som behöver tillsättas för att uppehålla ett visst tryck i ugnen. För att mätningen skall ge ett korrekt svar kontrolleras även flödet mot en tät vägg. På detta sätt kan man kompensera för eventuellt läckage i själva ugnen.

Dörren som skall provas monteras i en vägg som i sin tur är monterad i en stålram som kan fästas mot ugnen. I princip skall dörren monteras i samma typ av vägg som den i praktiken skall användas i, dvs gipsad lättregelvägg eller en styv vägg av exempelvis betong. Innan själva röktäthetsprovet skall även en förkonditionering genomföras där dörren skall öppnas och stängas, för de flesta dörrtyperna 25 cykler. Denna konditionering beskrivs i en speciell standard, EN 16034.

Efter förkonditionering och mätning av stängningskrafter hos dörr med stängare monteras ramen med vägg och dörr på ugnen. När dörren skall provas vid rumstemperatur styrs endast trycket i ugnen och luftflödet till/från ugnen registreras. I det fall provningen även skall ske vid 200 °C ökas temperaturen linjärt upp till denna nivå på 30 minuter. Därefter mäts läckageflödet vid ett övertryck i ugnen av 10 Pa, 25 Pa och 50 Pa. Dessa mätningar skall göras inom 10 minuter efter det att man nått 200 °C.

Krav på täthet

Vid provning för klass Sa, dvs vid rumstemperatur, bortser man från läckaget vid tröskeln. Detta innebär att eventuella springor mellan dörrblad och tröskel tätas. Läckaget presenteras som flödet dividerat med dörrbladets omkrets exklusive tröskelns längd. Provningen sker med en tryckdifferens mellan dörrens båda sidor på 10 Pa och 25 Pa och i båda riktningar. Detta kan göras vid samma prov genom att trycket i ugnen i ena fallet är ett övertryck och i andra fallet ett undertryck. Kravet enligt klassifikationsstandarden EN 13501-2 är att flödet maximalt får vara 3 m3/h och längdmeter.

Skall dörren klassas som Sm skall den först genomgå provet för Sa. Därefter skall två prov utföras vid 200 °C. Ett där dörren monteras inåtgående och ett där den monteras utåtgående. Vid detta prov mäts läckaget vid ett övertryck i ugnen av 10 Pa, 25 Pa och 50 Pa. Läckaget presenteras nu som totalläckaget, dvs vilket flöde som erhålls genom dörren. Kravet här är att flödet maximalt får uppgå till 20 m3/h för enkeldörrar och 30 m3/h för dubbeldörrar.

Relaterad information

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

Andreas Tranlöv

Tel: 010-516 68 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.