Biobränsleförsök i större skala

RISE Fire Research kan även erbjuda anpassade försök i större skala, både i labb och ute i fält. Några exempel på genomförda projekt med koppling till självuppvärmning ges nedan:

• I det danska forskningsprojektet LUBA (Large Scale Utilization of Biopellets for Energy Applications) finansierat av ForskEL, DONG Energy och Vattenfall i Danmark genomfördes självuppvärmningsförsök i olika skalor på träpellets. Bland annat användes en mindre silo i kubikmeterstorlek.
• EU-projektet SafePellets (safety and quality assurance measures along the biomass pellets supply chain) syftade till att förbättra säkerheten kring hantering och lagring av pellets. I projektet har SP (numera RISE) utvecklat provningsmetodik och beräkningsmodeller för att bestämma självuppvärmning. Självuppvärmningsförsök har genomförts både i laboratorieskala och i fält. Bland annat genomfördes fullskaliga försök i planlager och i en silo.
• Inom projektet ”Waste Refinery” genomfördes självuppvärmningsförsök på avfall, i detta fall SLF (shredded light fraction), både i mindre skala i form av korgtester och i mikrokalorimetern och i silon i kubikmeterstorlek. Projektet syftade till att skapa ett generellt provningsförfarande och en utvärderings-metodik för att ta fram relevanta riskparametrar för olika typer av avfall med avseende på självuppvärmningsegenskaper och därmed risken för självantändning.

 

  


Relaterad information

Kompetenscentrum

Fuel Storage Safety

Kontaktpersoner

Ida Larsson

Tel: 010-516 53 67

Henry Persson

Tel: 010-516 51 98

Per Blomqvist

Tel: 010-516 56 70

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.