P-märkning av byggsystem för ytterväggar och fasader

Varför P-märkning?

Efter att fuktproblem i enstegstätade putsfasader med träregelstomme (se SP Rapport 2007:36) uppdagades efterfrågade flera parter i branschen kvalitetssäkring i form av P-märkningsregler för putsfasader/ytterväggar. Därför har vi tagit fram dessa P-märkningsregler.

P-märkt byggsystem ska säkerställa god funktion och förebygga så att problem och reklamationer inte uppkommer. Dessutom kan marknadsföring, projektering, montage och myndighetskontakter underlättas.

Om alla tar sitt ansvar, att byggherrar ställer krav, projektörer ska uppfylla krav och förväntad funktion, materialleverantörer ska garantera redovisade materialegenskaper, entreprenörer säkerställer korrekt utförande utifrån projekteringshandlingar, så är det inte självklart att slutresultatet blir bra så länge inte konstruktionen har den rätta förutsättningen, alltså har provats och utvärderats. Nästan varje nytt byggprojekt är unikt dels, konstruktions och materialmässigt men också med nya aktörer, vilket gör att ”barnsjukdomar” kan förväntas. Ett sätt att minimera detta i byggprojekt är att använda sig av P-märkt byggsystem som samtliga aktörer kan luta sig mot för att åstadkomma förväntat resultat.

Vad innefattas i P-märkningen?

De flesta varianter av ytterväggar, fasader och skikt i väggen ska kunna hanteras av dessa regler. P-märkt byggsystem avser konstruktionen och dess anslutningsdetaljer för avsedd användning. Byggsystemet ska kunna användas vid nyproduktion och/eller renovering av byggnader.

P-märkningen omfattar bland annat granskning av systemhandlingar, provning i laboratorium, fältmätningar och tredjepartskontroll. Tredjepartskontroll gäller framförallt fasadsystem. Reglerna bygger på ett helhetstänkande vilket innebär att när material/produkter sätts samman till ett komplett system så ska även systemet fungera fullgott oberoende av om det finns skarvar, fogar, anslutningar m m. Ingående produkter/material ska vara egenskapsverifierade.

Reglerna omfattar både produkten (byggsystemet) och utförande (platsbyggande). P-märkning av den färdiga fasaden eller konstruktionen kräver att det görs av certifierad entreprenör. Behovet av detta är tydligare med mer komplexa eller känsliga konstruktioner medan det är mindre nödvändigt exempelvis i samband med montage av skikt som inte har en väsentlig funktion för att hindra vatteninträngning.

Hur går ansökan om P-märkning till?

Ansökan om certifiering/P-märkning sker skriftligen och information om ansökan m m återfinns i Certifieringsregel 000 - Allmänt.

Efter att ansökan (produkt-/systemhandlingar biläggs ansökan) har registrerats kan certifieringsförfarandet påbörjas. I ett inledande granskningsförfarande ska byggsystemet definieras med avseende på användning, omfattning, funktion, tillverkarens anvisningar m.m. Därefter ska nödvändig verifiering ske/finnas genom provning, beräkning, fältmätning och klimatsimulering i laboratorium.

När kraven har uppfyllts utfärdas certifikatet/P-märkningen. En förteckning över certifierade byggsystem hålls aktuell på RISE hemsida och nedan.

Vad är P-märket?

P-märket är RISE eget certifieringsmärke. P-märkningen grundar sig på marknadens behov, och innefattar även myndighetskrav. Utveckling av certifieringsregler sker av RISE och remiss går till intressenter i berörd bransch.

För mer information, kontakta Lars Olsson, RISE Byggnadsfysik, tfn 010-516 50 23, Leif Lundqvist, RISE Certifiering, tfn 010-516 63 10, eller Mikael Bengtsson, RISE Byggnadsfysik, tfn 010-516 51 83.

 

Certifikat

Knauf fasadsystem
Certifikat nr 0190/05

Certifierad installatör

Certifikatsnr
Erlandsson Bygg AB
Box 9252
400 96  Göteborg
Tfn
031-389 00 00
SC0737-14
VästPuts Fasad AB
Kvibackavägen 23
435 37 Mölnlycke
Tfn 031-44 57 50
SC0215-13

 

Skanska fasadsystem
Certifikat nr SC0574-11

Certifierad installatör

Certifikatsnr
Skanska Sverige AB
112 74 Stockholm
Tfn 010-488 00 00
SC0574-11


Sto fasadsystem
Certifikat nr SC0516-13

Certifierad installatör

Ingen installatör

 

Weber fasadsystem
Certifikat nr SC0238-10

Certifierad installatör

Cerifikatsnr
Göteborgs Fasadputs AB
Kallebäcksvägen 11
412 75 Göteborg
Tfn 031-99 40 00
SC0172-14
JM Entreprenad AB
169 82 Stockholm
Tfn 08-782 87 00
SC0605-14
Johns Bygg & Fasad AB
Box 1209
501 12 Borås
Tfn 033-20 57 00
SC1344-13
Malmö Mur & Puts AB
Schaktugnsgatan 6
216 16 Limhamn
Tfn 040-92 94 04
SC1393-13
Mälardalens Mur & Puts AB
Skällbygatan 7
745 37 Enköping
Tfn 0171-399 00
SC0261-14
Valbo Fasad Entreprenad AB
Strömsbrovägen 17
803 09 Gävle
Tfn 026-10 35 06
SC0869-15

Putsade, odränerade träregelväggar

Problem med fukt i putsade fasader har uppmärksammats i relativt nybyggda hus. Skador har skett inne i väggkonstruktioner som består av en träregelvägg som isolerats med styrencellplast eller mineralull direkt mot en yttre skiva av kartonggips, alternativt plywood.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.