Biorefinery Demo Plant

Biorefinery Demo PlantÖvergången till en biobaserad ekonomi kräver utveckling av både produkter och teknologier samt demonstration och kommersialisering av nya produkter. I Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik finns möjligheten att utveckla och verifiera processer för gröna kemikalier, drivmedel och material.

Som en del i SP:s långsiktiga satsning inom bioekonomi driver SP sedan den 1 april 2013 verksamheten på demoanläggningen Biorefinery Demo Plant i Örnsköldsvik. Anläggningen byggdes för utveckling av etanol från skogsråvara och annan lignocellulosa och sedan dess har flertalet processer eller delprocesser för etanol demonstrerats i anläggningen med gott resultat. Utvecklingen av cellulosabaserad etanol har gått vidare till demonstration i kommersiell skala och därför finns nu ett utrymme att använda anläggningen i Örnsköldsvik för andra ändamål i form av gröna kemikalier, drivmedel och material framställda med andra bioraffinaderiprocesser.

Anläggningen ska fungera som en resurs för företag, universitet och institut där forsknings- och utvecklingsarbete kan göras antingen öppet eller i full sekretess beroende på kundens önskemål. Den flexibla demoanläggningen har stor potential att bli ett internationellt nav inom bioraffinaderiforskning- och utveckling.

 

Nyheter

 

2015-06-10

Pilotanläggning för nanokristallin cellulosa

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  gör, tillsammans med MoRe Research och Holmen, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserade råvaror.

Nanokristallin cellulosa har många intressanta materialegenskaper och kan användas som komponent i exempelvis byggmaterial, biokompositer, tryckt elektronik och färgtillsatser. Verksamheten i pilotanläggningen grundas på det israeliska startup-bolaget Melodeas teknologi.

Anläggningen placeras i den bioraffinaderimiljö med pilot- och demoanläggningar som byggts upp i Örnsköldsvik, i samma byggnad som Biorefinery Demo Plant.

 

2015-02-20

Folder och film

Nytt informationsmaterial om Biorefinery Demo Plant är nu tillgängligt. Både i form av en informationsfolder och en kort film som beskriver anläggningen och dess möjligheter. Du hittar detta material högst upp i högra spalten.

 

2014-11-25

SPCI arrangerade välbesökt höstmöte med besök i BDP

Omkring 200 medlemmar i Svenska Pappers- och Cellulosaingenjörsföreningen,
SPCI, valde Örnsköldsvik för sitt årliga höstmöte. Deltagarna kom från hela Sverige och representerade främst en mängd olika massa- och pappersbruk, maskinleverantörer och kemikalieleverantörer. Mötet hölls i dagarna två där den första dagen inleddes med en historisk resa. Lars Winter, Domsjö Fabriker, guidade auditoriet genom Kempefamiljens fantastiska historia från dåtid till nutid. En spännande historia som startade med en less ung man med driv och ledde till ett industriimperium i Örnsköldsviksområdet. Finalen på första dagen var studiebesök hos Metsä Board Husum, Domsjö Fabriker eller SP och MoRe Research. SP guidade besökarna både till flera av Processums piloter och även till Biorefinery Demo Plant. I BDP visades hur biomassa kan fraktioneras på olika sätt till nya fossilfria produkter. Även anläggningens olika användningsområden presenterades; verifiering av FoU i mindre skala, generering av underlag till design av fullskaleanläggningar, fraktionering av biomassa och produktion av större mängder vid marknadsintroduktion.

2014-10-29

Debattartikel: ”Missa inte chansen: Sveriges biobränslen är i världsklass”

Idag publicerar Ny Teknik en debattartikel underskriven av representanter från akademi, industri och institut om behovet av anläggningar som Biorefinery Demo Plant. Man konstaterar i debattartikeln att det nationellt finns flera världsunika pilot- och demonstrationsanläggningar inom biobränsleområdet, men att en av flaskhalsarna för en omfattande implementering av storskalig produktion av biobaserade produkter är medel till uppskalning av nya och vidareutvecklade processer och av de demoanläggningar som krävs för ändamålet. Man skriver också att fortsatta kraftfulla offentliga satsningar under en längre period till pilot- och demonstrationsprojekt är helt avgörande för framgång och för att Sverige också fortsättningsvis ska kunna hävda sig internationellt och att inga storskaliga anläggningar kommer att byggas så länge de regler som finns endast sträcker sig något år framåt i tiden.

2014-10-20

Projektet GreedFeed vann europeiskt innovationspris

SP Processum vann med projektet GreenFeed andrapriset i EARTO Innovation Prize 2014. Inom projektet har metoden att producera protein ur en skogsindustriell procesström för användning i fiskfoder utvecklats. I projektet användes Biorefinery Demo Plant för uppskalning av metodiken. 

2014-10-01

Presentation från konferens om etanol från lignocellulosa

Biorefinery Demo Plant och dess möjligheter presenterades på 4th International Conference on Lignocellulosic Ethanol som hölls i Landshut i Tyskland 23-25 september, se presentation här. Konferensen anordnades av Europeiska kommissionen och lockade drygt 150 deltagare som bjöds på tre dagar med föredrag samt studiebesök på Clariants demonstrationsanläggning för lignocellulosaetanolproduktion i Straubing. 

 

Energi och cirkulär ekonomi

Omsorg om miljön och strävan att bygga om Sverige till bärkraft medför ständigt ökade krav på energihushållning, effektiv energianvändning och hänsyn till den inre och yttre miljön.Läs mer...

Energi

En växande världsbefolkning och krav på större miljöhänsyn kräver energilösningar som är högeffektiva och koldioxidsnåla. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.