Dammexplosionstjänster

En dammexplosion kan uppstå när det bildas en antändningsbar koncentration av fina dammpartiklar i luft och dessa kommer i kontakt med en antändningskälla. Antändningskällan kan vara en het yta, en gnista p.g.a. statisk elektricitet, självuppvärmning eller en öppen låga. Fastställande av explosiva egenskaper hos damm är för många anläggningar ett kriterium för att kunna uppfylla kraven användardirektivet 1999/92/EG, kopplat till ATEX. Parametrarna man får fram genom provning kan bl.a. användas för att dimensionera för tryckavlastning samt ange vilken maximal yttemperatur som får uppnås på utrustning som ska installeras.

RISE har möjlighet att prova för nio olika parametrar som kan användas för att fastställa explosiva egenskaper hos damm, samt tillhandahåller både provberedning och kemisk karakterisering av organiska samt oorganiska material.  

Screeningtest: ISO/IEC 80079-20-2

En ja/nej-provning, med avseende på om dammet kan bilda en explosiv atmosfär eller inte. Uppstår explosion är det rekommenderat att utföra ytterligare och mer djupgående prov av dammet.

Minimum Ignition Energy (MIE): ISO/IEC 80079-20-2, EN 13821

Minsta energimängd som kan antända en explosiv atmosfär. Provning kan utföras utan tillförd induktans för att simulera naturligt förekommande statisk elektricitet eller med tillförd induktans för att motsvara t.ex. mekaniska gnistor eller gnistor från kortsluten elektrisk utrustning.

Minimum Ignition Temperature of dust cloud (MIT dc): ISO/IEC 80079-20-2, EN 50281-2-1

Lägsta temperatur hos en het yta som kan antända en explosiv atmosfär. Provningen mäter vid vilken temperatur ett dammoln som kommer i kontakt med en het yta, t.ex. ett rör, kommer att antända.

Minimum Ignition Temperature of dust layer (MIT dl): ISO/IEC 80079-20-2, EN 50281-2-1

Lägsta antändningstemperatur för ett dammlager som vilar på en het yta. Provning motsvarar vid vilken temperatur ett dammlager av en given tjocklek som vilar på t.ex. en maskin antänder.

Pmax – Maximalt explosionstryck: EN 14034–1

Högsta tryck som uppnås vid explosion vid provning i en 20 L sfär. Pmax är tillsammans med tryckstegringshastigheten, dP/dt, viktiga parametrar för att dimensionera tryckavlastning.

dP/dt och KSt– Tryckstegringshastighet och tryckstegringskonstant: EN 14034–2

Mått på hur snabbt trycket stiger vid en explosion vid provning i en 20 L sfär, samt motsvarande tryckstegringshastighet i en 1m3 sfär. Det är detta värde som St-klasserna är baserade på.

LEL/MEC – Lower Explosion Limit/Minimum Explosible Concentration: EN 14034-3

Undre explosionsgräns, d.v.s. lägsta dammkoncentration som kan antändas vid atmosfäriska förhållanden.

LOC – Limiting Oxygen Concentration: EN 14034–4

Bestämning av lägsta syrekoncentration som krävs för att explosion skall uppstå.

Resistivitet: ISO/IEC 80079-20-2

Mått på dammets elektriska ledningsförmåga. Hög resistivitet innebär låg ledningsförmåga och är kopplat till risken för att bygga upp statisk elektricitet.

Provberedning och karakterisering

Dammets partikelstorleksfördelning och fuktinnehåll har signifikant betydelse för dess explosionsegenskaper. Generellt sett resulterar mindre dammpartiklar i en kraftigare reaktion då minskad partikelstorlek ger en större specifik area (d.v.s. area per massa) och förbränning sprids snabbare bland små partiklar än större.

I de europeiska standarderna utförs provning på partiklar som är <500 μm. Fukthalt skall redovisas men det finns ingen angiven rekommenderad nivå att förhålla sig till. Vill man att dammet ska motsvara ett ”worst case” scenario finns möjlighet att torka samt mala dammet, annars utförs provning ”as received” för att motsvara det damm som uppkommer i processen (dock behöver partiklarna vara <500 μm)

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Johanna de Grahl

Tel: 010-516 62 63

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.