Elkvalitetsmätningar

Vi kan erbjuda kalibreringar för elkvalitetsparametrar som spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler. Genom löpande kalibrering hos RISE läggs grunden för kvalitetssäkrade mätningar.
Olika parametrar bestämmer el kvaliteten

Elkvalitet är ett sammanfattande begrepp för att bedöma kvaliteten hos en elleverans. Det är ett antal olika parametrar som bestämmer kvaliteten, som spänningsnivå, distorsion, transienter osv.

Multifunktionsinstrument

Instrumenten som används för att mäta elkvalitet är därför multifunktionsinstrument. De kallas oftast elkvalitetsinstrument. Ofta är det laster på nätet som åstadkommer elkvalitetsbrister men det kan också vara naturfenomen som åska och felaktiga kopplingsåtgärder hos nätägare. Både andelen "dåliga" laster och andelen "känsliga" laster har ökat under åren, samtidigt som avregleringen av elmarknaden har gjort att det är fler parter inblandade i leveransen av el idag, jämfört med tidigare.

Övertoner påverkar elkvaliteten

Mätinstrument för mätning av spänning, ström, effekt och energi används många gånger i långt ifrån ideala situationer. Ändå kalibreras de ofta endast för ideala, sinusformade spänningar och strömmar. Detta beror delvis på tradition men också på att det är betydligt svårare att mäta vid icke sinusformade förhållanden.

RISE kan erbjuda kalibrering för storheterna spänning, ström och effekt vid icke sinusformade signaler.

Sinusform

Idag kan man inte längre som förr anta att alla elkraftnätets spänningar och strömmar nästan är sinusformade. Allt större del av motorlasterna är omriktarstyrda och kontoren är fyllda av persondatorer, faxar och kopiatorer. I stort sett all belysning på kontor, i affärslokaler och industrier består av lysrör eller andra urladdningslampor.

Alla dessa laster drar icke sinusformad ström och ger därför stora övertonsströmmar som i sin tur ger upphov till övertonsspänningar.

Behovet av mätinstrument som mäter korrekt även under dessa förhållanden har ökat kraftigt, både vanliga instrument och s k elkvalitetsinstrument. I många mätsammanhang t.ex. i samband med kvalitetssäkring, kontrakt eller tvister är det nödvändigt med kalibrerade mätinstrument. Då behövs ett referensinstrument som inte enbart ska kunna verifiera instrument under ideala förhållanden utan också när kurvformen avviker från sinusform.

Referensinstrument

Med digital samplingsteknik som grund har vi konstruerat ett referensinstrument, en digital samplingswattmeter, som förutom kalibrering av ovan nämnda storheter också kan användas för kalibrering av reaktiv och skenbar effekt, effektfaktor samt total harmonisk distorsion.

Vårt referensinstrument har dels genom egna verifieringar och dels genom internationella jämförelsemätningar konstaterats ha en mätosäkerhet som ligger inom ±150 ppm i de flesta situationer. Genom ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kan vi numera erbjuda kalibrering av även de noggrannaste instrumenten på marknaden.

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Stefan Svensson

Tel: 010-516 54 15

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.