Emissionsmätningar i fält

Nedan följer olika ämnen och parametrar som kan vara aktuella att mäta.

Instrumentella metoder

Koldioxid och koloxid (CO2 och CO)
Syrgas (O2)
Kväveoxider (NO, NO2, NOx)
Totalkolväte (THC)
Metan (CH4)

Flöde och stoft

Rökgasflöde
Rökgastemperatur
Stofthalt med manuell gravimetrisk metod

Våtkemiska metoder

Vätehalogenider (HCI, HBr, HF)
Ammoniak (NH3)
Vätecyanid (HCN)
Svaveldioxid (SO2)

PAH

PAH (polycykliska aromatiska kolväten)

För er som vill mäta mer

Vi kan mäta många fler ämnen/parameterar. En FTIR-spektrometer kan användas i fält för att utöka analyserna till att i princip alla ämnen som absorberar infraröd strålning, t ex olika specifika kolväten som bensen, eten och butadien m m.

Stoftprovning kan även omfatta partiklarnas masstorleksfördelning, antalsstorleksfördelning, eller mätning av partikelbundet PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Realtidsmätningar görs med en ELPI (Electrical Low Pressure Impactor), medan masstorleksfördelningar mäts med en DLPI (Dekati Low Pressure Impactor).

Relaterad information

Tjänster

Energiomvandling

Verksamhetsområden

RISE Samhällsbyggnad

Kontaktpersoner

Henrik Persson

Tel: 010-516 55 21

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.