Brandprovning - bygg

Fire Research erbjuder ett brett register av tjänster när det gäller brandteknisk utvärdering av byggprodukter. Vi är notifierade hos EU för att utföra provning under byggproduktförordningen, CPR, inom en rad områden. Vi är ackrediterade av Swedac för ett hundratal provningsmetoder och vi har nästan samtliga med internationell täckning inom byggområdet. Dessutom har vi tillgång till en del nationella metoder från större länder. Vi bedriver också en mycket omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet åt såväl svenska som internationella intressenter. Ofta i samarbete med universitet och högskolor.

Vi erbjuder provning och certifiering för CE-märkning internationellt och för typgodkännande i Sverige för en rad produktgrupper. Resultat från provning och beräkning kan också användas i andra länder. Vi samarbetar med provnings- och certifieringsorganistaioner i Europa, USA och Asien. Vi analyserar också brandförlopp och spridning av rök samt gör beräkningar av temperatur i brandutsatta konstruktioner. Vi är representerade i EU-kommissionens grupper ”Fire Sector Group for Notified Bodies” och ”European Group of Fire Experts” där vi arbetar med att ta fram tekniska lösningar till stöd för provning och certifiering på Europeisk nivå enligt byggproduktdirektivet, SE LÄNK till höger om EU-SYSTEMET.

Vi provar byggprodukters brandtekniska egenskaper (Reaction-to fire) och brandavskiljande konstruktioner (Fire resistance).

Byggprodukters brandtekniska egenskaper

Läs mer...

Brandavskiljande konstruktioner

Brandmotstånd är en eller flera egenskaper hos den sammansatta konstruktionen/produkten och därmed inte en egenskap hos de ingående materialen. Läs mer...

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

EU-klassificering

Kontaktpersoner

Reaction-to-fire
Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

Fire resistance
Patrik Johansson

Tel: 010-516 50 92

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.