Information om SS 876 00 10 Sjukvårdstextil – Vårdbäddar

SS 876 00 10 Sjukvårdstextil - Vårdbäddar – Brandkrav – Extra högt antändlighetsmotstånd. Standarden definerar brandkrav på madrass avsedd för speciellt ändamål.

För provning hänvisar standarden till NT FIRE 055 – Mattresses: Burning behaviour – full scale test. Krav ställs på avgiven värmeeffekt och rökutveckling. Vid provning enligt NT FIRE 055 finns även möjlighet att mäta halter av giftiga gaser med hjälp av FTIR – analys.

Varför prova enligt denna standard

Metoden utvärderar brandegenskaper hos madrasser avsedda för speciella ändamål. Standarden redovisar fordringar beträffande brandkrav på madrass avsedd för patient där extra höga brandkrav (antändlighet, värmeeffekt och rökutveckling) finns vid vård av patient som kan tänkas antända madrassen (exempelvis psykiskt sjuk patient).

Antändningskällan vid provning är en fyrkantig gasbrännare (definierad i California Technical Bulletin 133) som motsvarar avsiktlig antändning med hjälp av t ex ihopknycklade tidningssidor.

Vid brand i ett vårdrum hör madrassen till en av de komponenter som utgör störst brandrisk eftersom den kan utveckla stora mängder värme och rök.

Provningsmetoden NT FIRE 055 mäter följande: utvecklad värmeeffekt (kW), mängd utvecklad energi (MJ), rökproduktion (m2/s), massförlusthastighet (kg/s). Vid behov kan även halten giftiga gaser mätas med hjälp av FTIR analysutrustning. 

Data på värme och rökutveckling från madrassen kan används som indata vid brandtekniska modelleringar.

Exempel på material som provas i denna metod

Madrasser avsedda för vårdbäddar.

Materialåtgång vid provning

1 hel madrass åtgår för en bedömning mot kravkriterierna i SS 876 00 10. Vid en reklamationstvist provas 3 hela madrasser.

Så här går provningen till i all korthet

Madrassen placeras på en sängram i metall. Ramen med madrass placeras på en vågplattform. Hela provuppställningen står under en huv som suger ut alla rökgaser. Antändningskällan, som avger 30 kW värmeeffekt, appliceras i mitten ovanpå madrassen under 120 s. En eventuell brand i madrassen ska ha slocknat senast 3 minuter efter det att brännaren har tagits bort.
För att simulera en anlagd brand ska madrassen prepareras, genom att två snitt görs i madrassöverdraget (vinkelräta mot varandra), så att madrassens kärna (skum) direkt påverkas av flammorna från brännaren.

  

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Kontaktpersoner

Anna Bergstrand

Tel: 010-516 58 54

Per Thureson

Tel: 010-516 50 83

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.