Provning av förpackningar och IBC-behållare för transport av farligt gods

Som det enda ackrediterade provningsorganet i Sverige har RISE lång erfarenhet och bred kompetens inom provning samt kontroll av tillverkning av förpackningar för farligt gods. Transport av farligt gods baseras på internationella överenskommelser och regleras av föreskrifter utfärdade för de olika transportslagen; väg (ADR/ADR-S), järnväg (RID/RID-S), flyg (ICAO-TI) och sjö (IMDG-koden). RISE är, via divisionen för certifiering, också ackrediterat enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2009:5) om ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land. Genom den ackrediteringen är RISE också behörigt att bedöma och godkänna kvalitetssystem för tillverkning av förpackningar.

RISE erbjuder följande tjänster för förpackningar och IBC-behållare för transport av farligt gods:

• Provning enligt gällande regelverk för de olika transportslagen väg (ADR/ADR-S), järnväg (RID/RID-S), flyg (ICAO-TI) och sjö (IMDG-koden).
• Kompetent stöd vid tolkning av komplicerade regelverkskrav
• Provning för validering av att certifikat uppfyller gällande eller nya krav
• Certifiering inom en och samma organisation (s.k. one-stop-shoping)

Kvalitet
Genom att typprova och certifiera förpackningen ger vi ett bevis på att den håller överenskommen kvalitet. Typprovningen följs alltid upp av efterkontroller, som syftar till att säkerställa serietillverkningens kvalitet.

Materialfrågor
Förpackningsmaterial har skiftande egenskaper och tålighet mot temperatur, fukt, kemikalier och mekanisk belastning. Beständighet, t ex mot spänningssprickbildning eller kemikalier, och funktion, t ex barriäregenskaper och slaghållfasthet, kan bestämmas genom provning.

Förpackningsprovning
I en provning ingår moment som framkallar samma effekter som de väntade påkänningarna. Fallprovning, tryckprovning, vibrationsprovning, staplingsprovning och lyftprovning är därför vanliga inslag. Konditionering innan provning genomförs för att ta hänsyn till temperatur-, fukt- eller kemikaliepåverkansbetingelser. RISE har teknisk expertis inom både kemisk och metallurgisk bedömning. Vi har fokus på dina specifika mål genom samarbete och anpassat tillvägagångssätt.

 

RISE testanläggningar är ackrediterade för att genomföra FN-testning på ett brett spektrum av förpackningstyper:

• Fat, dunkar och flaskor - stål, fiber, plast, komposit (alla koder - 1A1, 1H2, 1G, 3H1, 3H2, etc)
• Lådor/kombinationsmaterial – alla sorters material (alla koder - 4D, 4G, 4GV, 4H2, 4A etc)
• Säckar - papper, plast, textil (alla koder - 5M1, 5M2, 5H4 etc)
• IBC-behållare (Intermediate Bulk Containers) - metall, plast, ply-wood, trä, flexibel, komposit (alla koder - 31A, 31H2, 31HA1, 11G etc)
• Storförpackningar - metall, plast, träskiva, trä, komposit, flexibel (alla koder - 50A, 50H, 50G etc)
• Specialförpackningar - Smittförande ämnen (klass 6.2) samt för radioaktiva ämnen (klass 7)

Vår kunskap omfattar krav för följande klasser:

• Klass 1 - Explosiva ämnen
• Klass 3 - Brandfarliga vätskor
• Klass 4 - Brandfarliga fasta ämnen
• Klass 5 –
           o 5:1 Oxiderande ämnen
           o 5:2 Organiska peroxider
• Klass 6 –
           o 6:1 Giftiga
           o 6:2 Smittsamma ämnen
• Klass 7 – Radioaktiva ämnen
• Klass 8 - Frätande ämnen
• Klass 9 - Diverse farliga ämnen
 

RISE förpackningsteam erbjuder även:

• Kompletterande transportprovning för att möjliggöra en detaljerad utvärdering av förpackningsprestanda (t.ex. slumpmässig vibration, risk för horisontell påverkan och provning av enhetsbelastning m.m. som inte ingår i farligt gods-provning)
• Hjälp med att genomföra transportmiljö karaktärisering för att finna optimala utvärderingsmetoder
• Innovationspartner i industriella och akademiska forskningsprojekt
• Produktutvecklingsstöd, t.ex. val av lämpligt emballageval, godkännandefrågor
• Riskanalyser, skadeutredningar och utbildning
RISE utbildar IBC-kontrollanter enligt de krav som ställs i transportregelverken ADR, RID och IMDG-koden för periodisk kontroll av IBC:er.

 

 

Vill ni prova och/eller certifiera era förpackningar för farligt gods?
Hör av er till vår kontaktperson som hjälper er med frågor kring provning och certifiering.

Relaterad information

Se även

IBC-kontrollanter

Kontaktpersoner

Rizalina Brillante

Tel: 010-516 57 87

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.