Funktionskontroll av installerade sprinkler

Enligt den svenska standarden för vattensprinklersystem SS-EN 12845:2015 ”Automatiska sprinklersystem – Utförande, installation och underhåll” och Svenska Brandskyddsföreningens tilläggsdokument SBF 120:6 ”Regler för automatisk vattensprinklersystem” bör en tjugofemårsinspektion av alla sprinklersystem göras. För torrörsystem gäller tio år.

Det innebär bland annat att ett antal sprinkler från varje system skall tas ut och provas. Bilaga K i standarden SS EN 12845:2015 anger hur många sprinkler som skall kontrolleras, se nedanstående tabell.

 

 Totala antalet installerade sprinkler  Antal sprinkler som skall kontrolleras
 < 5 000   20
 < 10 000  40
 < 20 000  60
 < 30 000  80
 < 40 000  100

Sprinklerna skall bedömas avseende:

a) Funktionsduglighet
b) Aktiveringstemperatur
c) Förändring av K-faktor
d) Påverkan på spridningsbild
e) Påverkas av aktiveringsventil på spridningsbild (”lodgement”)
f) Värmekänslighet (RTI värde)

För våtrörsystem anger Bilaga K i SS-EN 12845:2015 att minst en sprinklersektion per byggnad bör kontrolleras. I de fall flera våtrörsventiler finns installerade i samma byggnad behöver endast 10 % kontrolleras. För torrörsystem skall sprinkler från alla sektioner kontrolleras.

Vi rekommenderar att minst 20 sprinkler från varje sprinklersektion kontrolleras. Om flera olika typer av sprinkler förekommer inom sektionen bör varje typ vara representerad i provuttaget.

Aktiveringstemperatur mäts på 5 stycken sprinkler och RTI värde på övriga 15 sprinkler. Visuell granskning och bedömning görs på samtliga 20 sprinkler. I vissa fall görs endast en visuell bedömning av ovanstående parametrar. Någon egentlig provning görs inte, såvida inte den visuella bedömningen skulle föranleda ytterligare prov.

För att underlätta provning och rapportering skall ett särskilt formulär fyllas i och bifogas de sprinkler som skickas till RISE Fire Research, se länk till höger.

 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Magnus Arvidson

Tel: 010-516 56 90

Mourhaf Jandali

Tel: 010-516 57 10

Christoffer Rapp

Tel: 010-516 54 79

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.