Standarder och metoder för provning av värmepumpar

Här följer en kort beskrivning av de vanligaste standarder och metoder SP använder för provning och utvärdering av värmepumpar. Behöver du prova enligt ett certifieringssystem eller en standard som inte finns med i listan? Kontakta oss, oftast kan vi utföra mätningen som efterfrågas.

 

Databaser, certifierings- och märkningssystem

 • P-märkning/CR130
 • Heat Pump KEYMARK
 • EHPA testing regulation och EHPA quality label
 • NF PAC
 • Danska Energistyrelsens värmepumpslista
 • HARP
 • Microgeneration Certification Scheme (MCS)
 • EN 14511
 • EN 14825
 • EN 15879-1
 • SP metod 2800

Ekodesign- och Energimärkningskrav

 • Luft/vatten- vätska/vatten, frånlufts- och direktexpanderande värmepumpar (LOT 1)
 • Luftkonditioneringsaggregat och luft/luftvärmepumpar (LOT 10)
 • varmvattenberedare och ackumulatortankar (LOT 2)

 

Standarder och metoder för provning av tappvattenvärmning

 • Ekodesign- och Energimärkningskrav för varmvattenberedare och ackumulatortankar (LOT 2)
 • SS-EN 16147

 Standarder och metoder för mätning av ljud

 • SS EN 12102
 • ISO 3747    
 • ISO 3741

Standarder och metoder för fältmätningar

 • SP-metod 1721
 • SS 2620

Databaser, Certifierings- och märkningssystem

 

P-märkning/CR130  

En P-märkt värmepump innebär att kraven uppfylls enligt SPs certifieringsregler CR130. Reglerna har tagits fram tillsammans med tillverkare och berörda myndigheter och innehåller bland annat krav på effektivitet, säkerhet och konstruktion, dokumentation och kvalitetssäkring under tillverkningen. När tillverkaren har fått en eller flera produkter certifierade bekräftas detta med ett certifikat vilket ger tillverkaren rätt att använda P-märket på certifierade produkter. P-märkning kan utföras för luft/luftvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och vätska/vattenvärmepumpar. Reglerna är överensstämmande med EU-förordningar och standard EN 14825.

För mer information om P-märkning av värmepumpar, klicka här.

 

Heat Pump KEYMARK

Heat pump KEYMARK är ett europeiskt certifieringssystem för värmepumpar som levererar värme till vattenburna värmesystem. SP har mandat att genomföra alla delar som ingår för Heat Pump KEYMARK; inledande provning, årlig provning, tillverkningskontroll och certifiering. Heat Pump KEYMARK ställer inga ytterligare prestandakrav än de som finns beskrivna i Ecodesign- och Energimärkningsförordningarna. I provningen ingår prestanda i rumsuppvärmning- och tappvarmvattensdrift, uppstart, säkerhet och ljudeffektsnivå. Under tillverkningskontrollen besöks fabrikerna och värmepumpstillverkarens produktion och kvalitetssystem granskas. Vid ansökan granskas även tekniska data, skötsel- och installationsanvisningar för att kontrollera att de uppfyller Heat Pump KEYMARKs krav.

 

För mer information om Heat Pump KEYMARK-märkning av värmepumpar, klicka här.

För mer information om EHPA och Heat Pump KEYMARK-märkning av värmepumpar, klicka här.

EHPA testing regulation och EHPA quality label

EHPA är ett kvalitetsmärke som finns i flera europeiska länder, bland annat i Sverige, Schweiz, Tyskland och Österrike. SP är ackrediterade och utför provning för EHPA. I provningen ingår prestanda, säkerhet, ljudnivå. Granskningen innebär att tekniska data, skötsel och installationsanvisningar kontrolleras för att uppfylla EHPAs krav.

För mer information om EHPA-märkning av värmepumpar, klicka här.

Provning för NF-PAC

SP utför provning för NF-PAC som är en kvalitetscertifiering för värmepumpar som drivs av Eurovent-Certita för den franska marknaden. I provningen ingår prestandapunkter och mätning av ljudnivå. NF-PAC gäller för de flesta typer av värmepumpar för rumsuppvärmning och även varmvatten. Även värmepumpar avsedda för pooluppvärmning inkluderas i certifieringen.

För mer information om NF-PAC, klicka här.

Danska Energistyrelsens värmepumpslista

Provningar som utförs hos SP kan användas vid ansökan om att bli upptagen på den danska energistyrelsens lista, varmepumpelisten. På denna lista publiceras resultat för olika typer av värmepumpar. För att läsa mer om vad som krävs för att bli upptagen på listan, klicka här.

För information om värmepumpar som provats och vars resultat delges, klicka här

HARP - Home-heating Appliance Register of Performance

HARP är en databas för värmesystem i Irland som sköts av Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI). Syftet med databasen är bland annat att kunna energimärka bostäder genom att tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om effektivitet och andra relevanta egenskaper hos bl.a. värmepumpar, men också att förse konsumenter med information för att välja energieffektiva uppvärmningssystem. SP kan utföra tredjepartsprovning av värmepumpar för HARP.

För mer information om HARP, klicka här.

Microgeneration Certification Scheme (MCS)

MCS (Microgeneration Certification Scheme) är ett brittiskt certifieringssytem för småskaliga produkter som producerar elektricitet och/eller värme från förnybara källor. Även installatörer kan bli certifierade för att garantera att produkterna blir installerade och tagna i drift på bästa sätt. SP utför provning enligt MCS 007 vilket är provningsregelverket för värmepumpar.
För mer information om MCS, klicka här.

 

Generella standarder och metoder – Energimärkning, Prestandaprov för uppvärmning- och kylning

EN 14511

SP är ackrediterade för provning enligt standard EN 14511. En komplett provning enligt standard EN 14511 innebär att värmepumpens prestanda och funktion provas och att en granskning av värmepumpens tekniska data, skötsel och installationsanvisningar utförs. Prestandaprovningen utförs enligt EN 14511-3 vid ett antal givna provpunkter som definieras i EN 14511-2.

Ett funktionstest innebär att ett antal olika moment provas enligt EN 14511-4:

 • Värmepumpens arbetsområde. Värmepumpen startas upp vid högsta och lägsta möjliga angivna arbetstemperatur utan att hindras av säkerhetsfunktioner.
 • Eventuell påfrysning inspekteras. Is får inte ackumuleras på förångaren, vatten eller is får inte blåsa ut i rummet.
 •  Avfrostningsfunktion kontrolleras
 •  För att kontrollera säkerhetsfunktioner hindras värmebärarflödet på både varma och kalla sidan under minst en timme för att sedan återställas. Värmepumpen ska vara kapabel att startas efter ett sådant stopp utan skador.
 • Strömavbrott. Värmepumpen ska kunna återgå i drift efter ett strömavbrott utan skador.
 • Dräneringsfunktion kontrolleras
 • Värmepumpens märkskyltar inspekteras

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare, luft/luftvärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar och vätska/vattenvärmepumpar kan provas enligt denna metod.

EN 14825

SP är ackrediterade för provning enligt EN 14825 vilken innehåller beräkningsmetoder för bestämning av ” seasonal energy efficiency” och “seasonal coefficient of performance”. Standarden beskriver bland annat provning med reducerad kapacitet vid värme- eller kyldrift. Standarden anknyter till EN 14511 och gäller för samma typer av värmepumpar: luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare, luft/luft-värmepumpar, luft/vatten-värmepumpar och vätska/vatten-värmepumpar. Standarden fungerar som underlag för ekodesignförordningen, Kommissionens förordning (EU) nr 206/2012 och energimärkningsförordningen, Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 626/211, för luftkonditioneringsaggregat och luft/luftvärmepumpar (ENER Lot 10) samt för de förslag på ekodesign- och energimärkningskrav som finns för värmepumpar för vattenburna system (ENER Lot 1), dvs luft/vatten- vätska/vatten, frånlufts- och direktexpanderande värmepumpar.

EN 15879-1

Denna standard beskriver provningsförfarandet för värmepumpar som utnyttjar markvärme/kyla. Värmepumpens markvärmeslinga monteras i ett brinebad som håller konstant temperatur under provningen. En komplett provning innebär att värmepumpens prestanda och funktion provas och att en granskning av värmepumpens tekniska data, skötsel och installationsanvisningar utförs. Ett funktionstest innebär bland annat att värmepumpens temperaturarbetsområde kontrolleras, att värmepumpen fungerar efter strömavbrott och att säkerhetsfunktioner vid tryckfall på köldmediet och vid avbrutet värmebärarflöde kontrolleras.

Direktexpanderande värmepumpar kan provas enligt denna metod.

SP metod 2800 

SP är ackrediterade för provning enligt SP metod 2800 som avser prestandaprovning av elektriskt drivna frånluftsvärmepumpar. Här bestäms värmepumpens kapacitet gällande värme, varmvatten och ventilation. Även luftläckage, värmeisolering och tomgångsförbrukning för systemet bestäms. Metoden har för avsikt att ta fram underlag för beräkning av systemårsfaktor. 

Ekodesign- och Energimärkningskrav

Luft/vatten- vätska/vatten, frånlufts- och direktexpanderande värmepumpar (LOT 1)

Commission communication 2014/C 207/02. Övergångsmetoder för ekodesign och energimärkning för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning (För vattenburna centralvärmesystem)

 

Dessa övergångsmetoder beskriver och hänvisar till metoder för att prova och utvärdera säsongseffektivitet och kapacitet vid rumsuppvärmning. Detta ska vara underlag för att bedöma om produkten lever upp till ekodesignkrav samt för energimärkning av produkterna. Se även information för standard EN 14825. Mer information kan hittas på Energimyndighetens hemsida.

SP kan utföra provningar för värmepumpar enligt övergångsmetoderna samt EN14825.

Luftkonditioneringsaggregat och luft/luftvärmepumpar (LOT 10)

Dessa förordningsförslag beskriver och hänvisar till metoder för att prova och utvärdera effektivitet och kapacitet vid rumsuppvärmning- och kylning som ska vara underlag för att bedöma om produkten lever upp till ekodesignkrav samt för energimärkning av produkterna.  Se även information för standard EN 14825. Mer information kan hittas på Energimyndighetens hemsida.

Standarder och metoder för provning av tappvattenvärmning

Ekodesign- och Energimärkningskrav för varmvattenberedare och ackumulatortankar (LOT 2)

Commission communication 2014/C 207/03. Övergångsmetoder för ekodesign och energimärkning för varmvattenberedare och ackumulatortankar

 

Dessa övergångsmetoder beskriver och hänvisar till metoder för att prova och utvärdera effektivitet och kapacitet vid värmning samt lagring av varmvatten. Detta ska vara underlag för att bedöma om produkten lever upp till ekodesignkrav samt för energimärkning av produkterna. Mer information kan hittas på Energimyndighetens hemsida.

För varmvattenberedare görs ett simulerat dygn med ett antal varmvattentappningar. Testobjektets uppvärmningstid, energiåtgång, tomgångsförluster, kapacitet och effektivitet mäts och utvärderas. För värmepumpar se även information för standard EN 16147.

SP kan utföra provningar för värmepumpar enligt övergångsmetoderna för varmvattenberedare samt EN 16147.

SS-EN 16147 

SP är ackrediterade för provning av tappvattenvärmning enligt standard EN 16147. Metoden beskriver ett simulerat dygn under vilket ett antal varmvattentappningar görs. Testobjektets uppvärmningstid, energiåtgång, tomgångsförluster och COP bestäms. Maximal volym av användbart varmvatten och referenstemperatur provas genom en stor tappning. Metoden innehåller även säkerhetstest och granskning av tekniska data och skötsel och installationsanvisningar.
Metoden gäller endast elektriskt drivna värmepumpar.

Standarder och metoder för mätning av ljud

SS-EN 12102  

SP är ackrediterade för ljudprov enligt SS-EN 12102. Metoden används för att mäta luftburet buller till omgivningen från arbetande värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och avfuktare. Metoden används för att bestämma en ljudtrycksnivå.

ISO 3747    

Denna standard specificerar en metod för bestämning av ljudeffektnivån hos värmepumpar. Mätningar av ljudtrycksnivå görs på bestämda mätpunkter kring ljudkällan, samt kring en referensljudkälla. Från dessa mätningar kan ljudeffektnivån beräknas.

ISO 3741

Denna standard specificerar en metod för bestämning av ljudeffektnivån hos värmepumpari ett efterklangsrum.

Standarder och metoder för fältmätningar


SP metod 1721   

SP är ackrediterade för SP-metod 1721 som är en metod för att mäta kapacitet och elförbrukning på luft/luft-värmepumpar i fält. Metoden kan användas både på värmepumpar i värme- och kyldrift. 

SS 2620

Denna standard är avsedd att användas vid redovisning av främst stora värmepumpars prestanda. Provningsmetod för bestämning av prestanda ingår i standarden. Standarden avser fältprovning av värmepumpar som redan är installerade. Den är även tillämpbar för leverensprovning av värmepumpar vid fabrik eller motsvarande. Standarden avser i första hand elmotordrivna värmepumpar. I tillämpliga delar kan standarden användas för värmepumpar med annan drivmotor och i kylapplikationer.

Standaren omfattar inte provning avseende elsäkerhet, mekanisk säkerhet, reglerutrustning och avgiven ljudeffekt.

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Ola Gustafsson

Tel: 010-516 51 20

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.