Mätinstrumentdirektivet (MID)

Den 20 april 2016 ersattes direktiv 2004/22/EG av direktiv 2014/32/EU. Certifikat och intyg utfärdade enligt gamla direktivet 2004/22/EG behåller sin ursprungliga giltighetstid och gäller under denna tid. När giltighetstiden löper ut måste en ansökan om certifikat/intyg enligt det nya direktivet ske. Alla nya certifikat/intyg som utfärdas efter den 20 april 2016 utfärdas enligt det nya direktivet. Direktivet är implementerat i svensk lagstiftning genom Swedacs STAFS 2016:1. (Se länk till höger)

Bedömningen och kontrollen (certifieringen) för de olika produkttyperna utförs enligt olika moduler som anges i direktivet, och tillverkaren kan i viss mån välja vilken/vilka moduler som önskas. Vilka moduler som kan användas för respektive produkttyp anges i direktivets bilaga för produkttypen i fråga.

I flertalet fall krävs provning av produkttypen och/eller besök hos tillverkaren för bedömning av kvalitetssäkringen för produkttypen. Offert lämnas på begäran.

RISE regler för bedömning och kontroll av mätinstrument kan laddas ner till höger.

Tillverkaren ansöker hos RISE om bedömning och kontroll via en generell ansökningsblankett (se länk). Det finns två generella blanketter, för modul B, D, D1, F, F1, G respektive H och H1. För respektive produktområde finns det framtaget kompletterande blanketter. Även dessa nås via en länk till höger (ny sida). 

Förändringar jämfört med tidigare direktiv.
En viktig förändring är att tillverkaren nu måste inkludera en riskanalys i den tekniska dokumentationen, om någon av modulerna B, D1, F1, G, H eller H1 tillämpas.
Länk till vår information om riskhantering finns till höger.

Man har också förtydligat vad som gäller för de olika aktörerna som tillverkare, representant och importör. Kraven på märkning har ändrats. Bland annat har man nu ett krav på att man i märkningen eller i medföljande information skall ange en (enda) postadress där tillverkaren kan nås. Detta gäller även för en importör.

Den överensstämmelsedeklaration som tillverkaren ska utfärda och där man deklarerar att man uppfyller direktivets krav ska skrivas mot det nya direktivet 2014/32/EU.

OBS, detta gäller även om det certifikat man har är utfärdat enligt direktiv 2004/22/EC 

 

Se kontaktpersoner nedan och till höger.

 

Av nedanstående tabell framgår för vilka instrument och moduler vi kan utfärda certifikat eller intyg

Instrument Moduler
  B D D1 F F1 G H H1
MI-001 Vattenmätare X X           X
MI-003 Aktiva elenergimätare X X   X       X
MI-004 Värmemätare X X           X
MI-005 Mätsystem X X       X   X
MI-006 Automatiska vågar X X   X   X   X
MI-007 Taxametrar X X   X       X
MI-008 Längdmått X X X   X X X  

Information om vår notifiering kan även hittas på NANDO 

 

Kontaktpersoner, kontaktuppgifter finns till höger

Generella MID-frågor

Lennart Aronsson

Vattenmätare Kerstin Mattiasson
Aktiva elenergimätare Stefan Svensson
Värmemätare Magnus Holmsten
Mätsystem Kerstin Mattiasson
Automatiska vågar Bengt Gutfelt
Taxametrar Ronny Lövstrand
Josefin Damberg
Längdmått Jan Elfström
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.