Mögel och rötsvamp i byggnader

RISE erbjuder mögelanalyser och mögelresistensprovningar för bl a byggnadsmaterial. Vi utför även provningar av kritiskt fukttillstånd avseende mögel. Våra kunder är främst materialproducenter, försäkringsbolag och skadeutredare. Vi har även uppdrag från importindustrin där vi utför analyser på t ex textiller, skor och möbler. Vi medverkar och driver forskningsprojekt i syfte att utvärdera byggmaterials egenskapter vad gäller mögel.

Vi samarbetar med mikrobiologer med kompetens inom områden som livsmedel, hygien, träteknik och botanik och välkomnar ständigt nya samarbetspartners.

Mikroorganismer som mögel, röt och jästsvampar men även bakterier kan börja växa på fuktskadat byggnadsmaterial.

Missfärgande mögel på byggnadsmaterial innebär onödiga kostnader och eventuellt även hälsorisker om innemiljön påverkas. Luktande mögelpåväxt i en byggnad är en olägenhet som inte bör acceptera. Många luktande och på annat sätt potentiellt ohälsosamma mögelarter syns inte med blotta ögat. Man behöver studera ytorna under mikroskåp.

När byggnadsmaterial i konstruktioner angrips av mikroorganismer finns en risk at innemiljön påverkas negativt i form av elak lukt och/eller ohälsa hos personer som vistas i byggnaden. Rötsvampar orsakar röta vilket innebär att hållfastheten försämras hos virket. Därför bör alltid sådana angrepp undvikas.

Prover från material i en byggnad kan analyseras för att hitta ett eventuellt mikrobiologiskt angrepp. Denna provtagning ligger tillsammans med fuktmätningar med mera till grund för eventuella saneringsåtgärder i en fuktskadad byggnad. RISE har bred kompetens vid provtagning och mätning av fukt och mögel.

Mögelanalyser

RISE analyserar proverna i mikroskop och klassar angreppet som sparsamma, måttliga eller rikliga. Prover skickas lämpligen i papperspåsar, kuvert eller dylikt, dock inte i plastpåsar. Provets storlek är inte av avgörande betydelse. Eftersom mikroorganismerna är så små kommer alla prover att utgöra en stor mikromiljö för dem. Ett angrepp är inte alltid homogent utspritt över en yta och av den anledningen kan det vara bra att ta ett så stort prov som möjligt.

Ett resultat av en mikrobiologisk analys kan i sig inte användas som underlag för att dra slutsatser om omfattning av angrepp i hela byggnaden. Analyssvaret ger upplysningar om graden av angrepp, inte behovet av åtgärd. Även andra noteringar som kan vara till hjälp för att bedöma skadan tas upp i protokollet som kommentarer. Det kan vara förekomst av insekter, blånad, actinomyceter och/eller bakterier. Provsvaren lämnas alltid tillsammans med en förklarande text för att underlägga för mottagaren att tolka resultatet. Provtagning, analys och tolkning av resultaten är delar av en utredningsprocess och bör användas tillsammans med observationer och fuktmätningar gjorda i fält. Våra analysmetoder är baserade på forskning och görs med hjälp av lupp och mikroskop. Vi arbetar endast mot företagskunder.

Rötsvampanalyser

För att kunna välja rätt saneringsmetod vid en rötsvampskada är det viktigt att identifiera rötsvampen som orsakat skadan. I analysen identifieras rötsvampar till art eller släkte. Fruktkropp och/eller mycel av svampen skickas in tillsammans med det rötskadade materialet i en papperspåse för identifiering. Analyssvar skickas inom 5-10 arbetsdagar men kan efter överenskommelse göras snabbare.

RISE analyserar även andra material. Exempel på tidigare uppdrag är mögelanalyser av träningsutrustning, skor, handskar med mera. Leveranstiden är ca 5-10 dagar. Efter överenskommelse kan analyser göras inom en kortare tidsram.

Om du vill veta mer om mikroorganismer i byggnader, läs gärna mer i vår kunskapsöversikt, Mikroorganismer i byggnader, SP Rapport 2006:22.

Mögelresistensprovning och kritiskt fukttillstånd

Mögelsvampar och andra mikroorganismer kan växa på i stort sett alla material förutsatt att fukt- och temperaturförhållandena är gynnsamma. Utöver rätt klimatförhållanden behöver mikroorganismerna tillgång till näring. Olika material skiljer tig i sin resistens för mikrobiella angrepp och det är svårt att utan provning bedöma enskilda materials egenskaper avseende motståndskraften mot mögel.

För att bedöma i vilken utsträckning ett material angrips av mögelsvamp kan det provas i vårt laboratorium. I provningarna ska nytt och ej nedsmutsat material användas då nedsmutsning av ett material minskar materialets mögelresistens.

I SP Metod 2899 testas ett materials resistens mot mögelangrepp i ett klimat med >95 % relativ fuktighet och 22 °C. Klimatet är gynnsamt för mögelsvamparnas etablering och tillväxt och påväxten på det provade materialet jämförs med referenser.

Med SP Metod 4927 kan ett materials kritiska fukttillstånd bestämmas. Detta görs genom att testa materialet i fyra olika klimat med en relativ fuktighet på 80 %, 85 %, 90 % och 95 % i tolv veckor vid 22 °C. Data från provningen kan användas för att t ex i beräkningsprogram bedöma om ett material tål den förväntade fuktbelastningen.

Utöver SP Metod 4927 och 2899 använder vi oss av andra standardiserade provningsmetoder som är anpassade till olika typer av material. Vi kan vidare anpassa provningar efter kundens behov och önskemål. Exempel på standardiserade provningsmetoder är:

Beteckning Titel Material som avses
ASTM G 21–13

Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi

Syntetiska polymera material
ASTM C  -14 Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of Insulation Materials and Facings Isolermaterial
ASTM D 2020-92 Standard Test Methods for Mildew (Fungus) Resistance of Paper and Paperboard Papper och kartong, speciellt sådant som behandlats med fungicid

Mil STD 810G

METHOD 508.5
Laboratory Test Method. Fungus Olika typer av material
BS 1982-3:1990 Fungal resistance of panel products made of or containing materials of organic origin. Methods for determination of resistance to mould or mildew Skivmaterial inkl. spånskiva, plywood och gipsskiva

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.