Efterbrottsbeteende vid enaxiella och triaxiella kompressionsprov

För att kunna göra noggrannare beräkningar av en konstruktion i berg som tar hänsyn till hur hållfastheten förändras under uppsprickning behövs information från t ex provning. I en föreslagen standard ISRM 1999 [1] delas bergmaterial upp i duktilt (class I) och sprött (class II) material enligt figuren jämte.

Vid duktila material (class I) kan hela resultatkurvan fås genom att provningen genomförs med axiell deformationsstyrning. För spröda material (class II) innebär en axiell deformationsstyrning att provet kommer att spricka mer eller mindre explosivt och totalförstöras och ingen information om efterbrottsbeteendet fås. Den upplagrade elastiska deformationsenergin längs hela belastningskedjan i belastningsutrustningen samt i själva provet, överstiger många gånger om den totala energin (sprickavgivningsenergin) som krävs för att totalt spräcka provet. För att kunna följa uppsprickningen av materialet krävs därför att lasten, och därmed den upplagrade energin, regleras under uppsprickningsförloppet. Ett sätt att styra belastningen (se ISRM 1999 [1]) är att använda den radiella expansionen som sprickindikator och ett mått på uppsprickningen, och låta belastningen styras så att en jämn ökning av den radiella expansionen erhålls, se figur nedan.

 
 Styrning av belastning för att få med efterbrott för spröda material (class II).

Ett stort antal enaxiella och triaxiella kompressionsprov på spröda material (class II) har genomförts åt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) se, t ex [2,3]. Ytterligare rapporter finns publicerade på www.skb.se.

Referenser

[1]   ISRM. Draft ISRM suggested method for the complete stress-strain curve for intact rock in uniaxial compression. Int J Rock Mech Min Sci 36(3):279-289, 1999.

[2]   Jacobsson, L. Forsmark site investigation, Borehole KFM02A, Uniaxial compression test of intact rock. SKB-P04-224, Svensk Kärnbränslehantering AB, 2004. (Publicerad på www.skb.se)

[3]   Jacobsson, L. Oskarshamn site investigation, Borehole KLX03A, Triaxial compression test of intact rock. SKB-P05-96, Svensk Kärnbränslehantering AB, 2005. (Publicerad på www.skb.se)

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Experimentella resurser

Visa A-Ö ...

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Se även

SKBDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Lars Jacobsson

Tel: 010-516 56 19

Mathias Flansbjer

Tel: 010-516 52 25

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.