Sågverkstjänster

SP erbjuder bland annat nedanstående tjänster.

Rakt virke spar miljoner
Resultaten från "Rakt virke"-projektet kan nu tillämpas industriellt. Det enskilda sågverket kan nu ta den nya tekniken i full drift. Det kan personalen vid SP Trä hjälpa till med.

Bättre produktivitet i sågen
Har ni behov av

  • bättre kapacitet genom ökad produktionstid?
  • lägre driftskostnader genom färre stopp?
  • bättre kunskaper om orsakerna till störningar?

SP erbjuder er att delta i projekt enskilt eller tillsammans med företag/företagsgrupper i sågverksindustrin.

Utveckla din torkning
SP kan hjälpa till med att anpassa torkningskvaliteten för olika produkter. Vi kan hjälpa sågverken med att kund- och ändamålsanpassa torkningen bl a genom att för sågverkets räkning analysera hur de aktuella kunderna använder materialet. På detta sätt kan korrekta specifikationer för torkningskvaliteten upprättas, något som är bra både för affärerna och materialets anseende.

Effektivisera din process genom bättre uppföljning
I varje delprocess - timmersortering, sågning, råsortering, slutjustering - på ett sågverk förlorar man pengar. Detta trots en hög optimeringsgrad i delprocesserna. Problemet är att optimeringen idag sker enskilt och inte samordnat över flera delsystem. SP erbjuder kompletta system för tillämpad spårbarhet.

Fliskvalitet
SP kan hjälpa till att optimera din flisproduktion. I huvudsak innebär de olika delarna en kartläggning av dagens flisproduktion och de olika flisproducerande enheterna. Historiska priskorrektioner och fraktionsfördelningar avgör sedan vilka typer av åtgärder som skall ge en bättre flisekonomi.

Personalutveckling
SP kompetensutvecklar sågverkets personal genom att utbilda den i sortering, datoranvändning och torkning samt trämateriallära.

Processer
Det är svårt för det enskilda företaget att veta hur bra det är, särskilt i jämförelse med andra. SP kan hjälpa till vid jämförelsen genom att i samarbete med ett antal sågverk utföra studier kring sorteringsnoggrannhet, utbyte, hanteringsskador m m.

Reducerflis
En undersökning om skillnaden i flisintäkter gjordes av SP Trä 1995 på ett tjugotal sågverk i södra Sverige. Undersökningen visar på stor intäktspotential för flera sågverk ingående i undersökningen. Intäktsskillnaden, för flis, mellan "bästa" och "sämsta" verk var 1,6 milj kr vid en produktion på 100.000 m3 sågad vara per år. Det är denna intäktsmöjlighet som SPs program och tjänster hjälper sågverken ta hem.

Timmersortering med Kvalitet On-Line
SP installerar en separat beräkningsdator till vilken mätramen skickar data som beskriver stockens form. Mätdata analyseras med hjälp av multivariata matematiska modeller. Efter bearbetning skickas beslutet rörande stocktyp och/eller stockkvalitet till styrsystemet för timmersortering eller postningsval.

Timmersortering
SP kan få din timmersortering att fungera som den skall genom att hjälpa dig vid investering i ny mätram, genom att kontrollera funktionen hos din mätram och genom att ställa in parametrarna i mätramen korrekt. SP kan installera kompletterande programvara för kvalitetsbestämning av timret.

TDS
Sågverkens kostnader utgörs till övervägande delen av kostnader för råvaran. Bättre utnyttjad råvara bör med andra rod vara ett högt prioriterat mål för varje sågverk.
Timmer Data System, TDS, har väl utvecklad funktionalitet för att stödja just ett bättre utnyttjande av råvaran. Uppföljning av kvalitets-, diameter- och längdfördelning, från hel säsong ner till uppgifter om enskild skördare.

Virkessortering
SP kan få din virkessortering att fungera som den skall genom utbildning i utseendesortering som Nordiskt Trä och europastandarden EN 1611-1 eller sågverksspecifika sorteringsregler.

Relaterad information

Övrigt

Publikationer
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.