Sträckfilm för rundbalsensilering

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utför kvalitetskontroll av sträckfilm avsedd för rundbalsensilering. Produktcertifieringen är känd i och utanför Sverige och den mesta filmen som säljs i Sverige är certifierade.

Provningsmetoder och krav

Provningsmetoderna är indelade i två grupper. Del ett innehåller till största delen materialprovningar enligt internationella standarder och del två innehåller provning av filmen på en artificiell rundbal.

Del ett innehåller:

 • Materialanalys med hjälp av spektroskopi och DSC
 • Mätning av filmens dimensioner
 • Mekaniska egenskaper
 • UV-beständighet
 • Reflektion av solenergi

Del två innehåller:

 • Syrepermeabilitet
 • Lufttäthet

Provningarna i del två genomförs på en specialkonstruerad artificiell rundbal av stål som har samma dimensioner och gasvolym som en normal rundbal. Efter att balarna slagits in med den aktuella filmen fylls de med kvävgas och placeras i ett klimatrum. Därefter mäts syrepermeabiliteten under kontrollerade former.

För de provningar som genomförs har kravnivåerna fastställts utifrån försöksprovningar i fält och laboratorium. 

Certifiering

Certifiering kan genomföras på sträckfilm med bredderna 500 och 750 mm.

 

Certifiering av sträckfilm innefattar i korthet följande:

 • En detaljerad beskrivning av produkten
 • Provningsresultat som uppfyller ställda krav
 • Krav på egenkontroll utförd av tillverkaren
 • Krav på övervakande kontroll utförd av SP
 • Krav på märkning
 • Instruktion och information till kund

Länk till P-märkta produkter finns till höger på sidan.

Övriga villkor

Certifikatet är giltigt under 5 år under förutsättning att kraven uppfylls för egenkontroll och övervakande kontroll.

Historik

I början av 1990 talet ökade rundbalsensileringen snabbt men kvalitén på ensilaget var ojämn. Svensk Maskinprovning AB (SMP), startade ett projekt i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut beträffande kvalitetskontroll av sträckfilm avsedd för rundbalsensilering. Projektet omfattade fältförsök som relaterades till metoder vilka utvecklades i laboratorium.

En av de svåraste frågorna att lösa var att finna realistiska laboratoriemetoder för att mäta syrepermeabilitet. Under 1994 presenterade SMP ett provningsprogram, kravnivåer och regler för certifiering. Sedan 1995 har SP ansvaret för provning och certifiering av sträckfilm för ensilering. Certifieringen är välkänd i och utanför Sverige och den mesta filmen som säljs i Sverige är certifierade. All certifierad sträckfilm är märkt med SPs P-märke för att kunderna skall veta att filmen är certifierad och uppfyller ställda krav.

Provning och certifiering beskrivs i dokumentet "Certifieringsregler för P-märkning av sträckfilm avsedd för rundbalsensilering", SPCR 063.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.