Typgodkännande och tillverkningskontroll

Typgodkännande och tillverkningskontrollTypgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler.

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till Plan- och bygglagen och avsnitt i BBR – Boverkets Byggregler eller paragrafer i EKS – Boverkets Konstruktionsregler.
Typgodkännande av byggprodukter är en ackrediterad certifiering.
Produktens egenskaper har verifierats genom provning hos ett kompetent provningsorgan eller genom beräkningar. Tillverkningen har kopplats till en kvalitetssäkrande tillverkningskontroll med krav på tredjepartskontroll.

RISE publicerar typgodkännande på hemsidan, de är till stor hjälp för både brukare och innehavare.
Ett typgodkännande hjälper byggherren/användaren att intyga att byggprodukten uppfyller de svenska byggreglerna när den används och installerats enligt den avsedda användningen som beskrivs i typgodkännandet och den tillhörande handlingen (monteringsanvisningen).
Tillhörande handling publiceras tillsammans med typgodkännandet.
Innehavare kan hänvisa till typgodkännanden och visa att produkten är testad och certifierad av tredjepart och uppfyller de svenska byggreglerna.

Ett typgodkännande beviljas under en period om högst fem år, därefter kan typgodkännandet förlängas i perioder om fem år.

Typgodkännande ger rätt att använda Boverkets gaffelmärke. Detta upphör för de produkter där CE-märkning är möjlig med hjälp av en harmoniserad standard eller om produkten omfattas av ett ETA, europeisk teknisk bedömning.

Vägen till typgodkännande
För att RISE Certifiering ska kunna starta och utföra ett typgodkännande projekt krävs underlag enligt nedan:

• Ansökningsblankett
• Produkt- eller systembeskrivning (t.ex. ritningar och materialbeskrivning)
• Beskrivning av produktens avsedda användning
• Monteringsanvisning
• Rapport från provning eller beräkning
• Översiktlig beskrivning av tillverkarens egenkontroll

När RISE Certifiering mottagit informationen ovan utförs en inledande utvärdering där vi gör en bedömning om underlaget behöver kompletteras eller om vi kan gå vidare med granskning och utfärdande av typgodkännande. Typgodkända produkter ska vara försedda med sådan märkning att de vid mottagningskontroll kan identifieras med ledning av typgodkännandet.

Byggprodukter

Certifiering av bygg- produkter utförs av RISE Certifiering.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.