Frågor och svar om SP

Här hittar du vanligaste frågorna och svaren om SP. Klicka på en fråga i listan för att se svaret.
Verksamhet och ägare

Vem äger SP?

Vilka är SPs kunder?

Vad ingår i verksamheten?

Hur många jobbar inom SP?

Vilken del av verksamheten är viktigast?

Varför har SP sin huvudsakliga verksamhet i Borås?

Är lokaliseringen i Borås ett hinder?

Ekonomi

Hur finansieras verksamheten?

Varför används skattepengar till att finansiera en affärsverksamhet som konkurrerar med konsulter?

Är det billigare att anlita experter hos SP än konsulter hos privata företag?

Är det inte bättre att skattepengarna går till forskning på universiteten?

Finns det planer på att privatisera och sälja ut SP?

Forskning och utveckling

Hur många forskare finns det inom SP?

Är det inte mer tillförlitligt att använda forskare som är knutna till ett universitet?

I vilka internationella sammanhang finns ni med?

Vad kommer ni att fokusera på framöver?

Vilka aktörer samarbetar SP med?

Kommer ni i framtiden att satsa mer på forskning som verkligen kan omsättas i praktiken?

Kunder och konkurrensförmåga

Vilken är SPs spetskompetens?

Vad kan ni tillföra som andra aktörer inte kan?

Har ni kunder i andra länder?

Kan ni konkurrera med liknande institut i andra länder?


Verksamhet och ägare

Vem äger SP?

Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. RISE-instituten SP, Swedish ICT och Innventia går nu samman för att bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 byter koncernen också namn till RISE. Huvudkontoret placeras i Göteborg. RISE ägs av svenska staten. Läs gärna mer på www.ri.se

Vilka är SPs kunder?

SPs drygt 10 000 kunder finns inom industrin, privat och offentlig verksamhet. Cirka 
20 % av faktureringen går utanför Sveriges gränser till ungefär 1 400 företag i ett 60-tal länder.

Vad ingår i verksamheten?

SP är organiserat i tekniska enheter: Safety, Elektronik, Energi och bioekonomi, Jordbruk och Livsmedel, Mätteknik, Kemi, Material och Ytor, Kalibrering och verifiering, Hållbar samhällsbyggnad samt Certifiering. Vi fokuserar extra starkt på våra sex affärsområden: Energi, Life Science, Samhällsbyggnad, Transport, Informations- och kommunikationsteknik och Risk och säkerhet. 

Dessutom ingår flera hel- och delägda bolag i SP-koncernen: AstaZero, CBI Betonginstitutet, SMP Svensk Maskinprovning, SP Processum, SP A/S (Danmark), SP Energy Technology Center, SP Fire Research AS (Norge) och SP Process Development.

Hur många jobbar inom SP?

SP-koncernen har drygt 1 500 medarbetare (siffran aktuell juni 2016).

Vilken del av verksamheten är viktigast?

Både forskning, teknisk utveckling och våra tjänster inom utvärdering, provning, utbildning och certifiering är viktiga områden som kompletterar varandra. Växelverkan mellan dessa driver teknikutvecklingen framåt. Tät samverkan mellan våra olika teknikområden är också viktigt för att möta näringslivets och samhällets behov.

Varför har SP sin huvudsakliga verksamhet i Borås?

Tekokrisen under 60-och 70-talen ledde till omlokaliseringen av SP från Stockholm till Borås. SP har sedan 70-talet huvuddelen av laboratorierna i Borås, men vi har omfattande verksamhet även i Stockholm (Hållbart samhällsbyggande, CBI samt Kemi, Material och Ytor) och Göteborg (Jordbruk och Livsmedel och lokalkontor för SP) och Lund. Vi har även verksamhet på en rad andra orter i Sverige.

Är lokaliseringen i Borås ett hinder?

Nej, det fungerar bra här. Här finns bra kommunikationer med närhet till Landvetter flygplats och 30 minuter till Göteborg. Västra Götaland är en stark region med många fördelar och vi har lätt för att rekrytera kompetent personal.

Ekonomi

Hur finansieras verksamheten?

SP omsätter cirka 1 600 MSEK. Den största delen av intäkterna kommer från uppdragsgivare inom offentlig och privat sektor. En mindre del av omsättningen, drygt 18 procent utgörs av statliga medel, så kallade SK-medel, direkt till SP.

Varför används skattepengar till att finansiera en affärsverksamhet som konkurrerar med konsulter?

Vi får pengar för uppdraget att ta fram ny kunskap. Som institut kompletterar vi UoH med kunskapsbildning av mer tillämpad karaktär. Vi får statliga medel för att kunna arbeta långsiktigt och ta risker och när det gäller kunskapsbildning (vilket en konsultfirma aldrig kan göra). 

Är det billigare att anlita experter hos SP än konsulter hos privata företag?

Nej. Vi verkar på helt marknadsmässiga grunder.

Är det inte bättre att skattepengarna går till forskning på universiteten?

Vi kompletterar varandra. Universiteten har huvudsakligt fokus på grundforskning. Instituten bedriver främst tillämpad forskning. Det ger, enligt vad företagen själva anser, en betydligt större effekt på tillväxten i näringslivet. Det är en fördel att det finns flera aktörer som kan driva utvecklingen framåt. SP samarbetar med universitet och högskolor och fungerar som en brygga mellan akademi och näringsliv i många projekt.

Den största delen av vår verksamhet finansieras med de arvoden vi får in i våra uppdrag.

Finns det planer på att privatisera och sälja ut SP?

Nej, SP ingår som en del av den nya institutsstrukturen under RISE Research Institutes of Sweden AB (från hösten 2009).

Forskning och Utveckling

Hur många forskare finns det inom SP?

Våra 1 500 medarbetare, varav över hälften akademiker och cirka 380 med forskarutbildning, är en betydande kunskapsresurs. Ett 30-tal medarbetare är också adjungerade professorer. Vi har årligen ett 70-tal doktorander som utbildas och arbetar i olika forskningsprojekt.

Är det inte mer tillförlitligt att använda forskare som är knutna till ett universitet?

Alla våra forskare har forskarexamen, vilket innebär att de har en gedigen bakgrund inom akademien. De har också vana att förstå näringslivets behov.

I vilka internationella sammanhang finns ni med?

Vi har ledande kompetens och internationell närvaro inom exempelvis ytkemi, livsmedelsteknik, brandteknik, trä och mätteknik. Vi ligger också långt framme när det gäller energi- och miljöteknik inklusive byggande. Vi deltar i ett 80-tal EU-projekt, vi finns i Danmark och Norge med lokala bolag samt deltar i forskningsinstititutet CISB i Brasilien.

Vad kommer ni att fokusera på framöver?

Detta styrs av behoven i näringslivet och samhället i stort. Affärstillväxten är viktig, men vi har ett uppdrag från ägare att även beakta nyttan vi gör ur ett samhällsperspektiv. Vi ska inrikta oss på att få fler internationella kunder. Vi kommer också att utveckla vår redan starka förankring i näringslivet så att vi blir en ännu mer effektiv kanal för tillämpning av forskningsresultat och förmedling av kunskap och innovation. Det är viktigt bland annat för våra små och medelstora företag.

Vi kommer också att verka för att bli en så stark del som möjligt i den nya institutsstrukturen, där staten samlar de flesta instituten under ett gemensamt bolag.

Vilka aktörer samarbetar SP med?

Industrin, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor och andra institut, både inom Sverige och internationellt.

Kommer ni i framtiden att satsa mer på forskning som verkligen kan omsättas i praktiken?

SP strävar hela tiden efter att nya forskningsrön ska omsättas så att näringslivet och samhället får största möjliga nytta av de nya rönen.

Kunder och konkurrensförmåga

Vilken är SPs spetskompetens?

SP har internationell spetskompetens inom bland annat ytkemi, brandteknik, trä och mätteknik och nationellt ledande inom bland annat områden som effektiv energianvändning och miljöteknik. SP är dessutom en brygga mellan högskoleforskning och industrin inom flera teknikområden.

Vad kan ni tillföra som andra aktörer inte kan?

Vi har en bred verksamhet med ett stort utbud av tjänster inom FoU och provning. Dessutom har vi ett brett nätverk och kan leda stora projekt där många aktörer är inblandade. Vi försöker också koppla ihop forskning och kommersiell utveckling av produkter och tjänster. Sammantaget ger SPs bredd och tekniska kunskap våra kunder, oavsett storlek och bransch, ett mycket brett och konkurrenskraftigt tjänsteutbud.

Har ni kunder i andra länder?

Ja. Vi får uppdrag från både multinationella koncerner och mindre företag i andra länder inom många av våra teknikområden. Cirka 20% av vår fakturering sker till kunder utanför Sverige, vilket är mycket för ett institut. Vi strävar efter att öka den siffran.

Dessutom medverkar vi i en mängd internationella projekt tillsammans med universitet och forskningsinstitut i andra länder. Vi koordinerar också flera stora EU-projekt.

Kan ni konkurrera med liknande institut i andra länder?

Utvecklingen går mot en ökad internationalisering och ökad specialisering. SP har spetskompetens inom flera områden, exempelvis ytkemi, brandteknik, trä och mätteknik . Där klarar vi oss bra i den internationella konkurrensen. Men vi strävar ständigt efter att bli ännu bättre.

SP är med i flera internationella nätverk och projekt, vilket gör att vi har god inblick i den globala utvecklingen.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Joakim Jakobsson

Tel: 010-516 66 32

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.