Ordlista

I ordlistan hittar du vanligt förekommande termer inom vår provnings- och certifieringsverksamhet. Här hittar du även förkortningar och akronymer för organisationer relaterade till vår verksamhet och länkar till respektive organisations webbplatser.

Ackreditering: ett formellt erkännande att ett organ (laboratorium, certifieringsorgan, besiktningsorgan, etc.) är kompetent att utföra specificerade provningar, kalibreringar, mätningar, certifieringar etc.

Anmält organ: organisation eller företag med oberoende ställning som uppfyller minimikraven på kompetens i enlighet med gällande EG-direktiv och som därmed får utföra provning, certifiering eller besiktning.

Provning: undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt specificerat förfarande.

Certifiering: (av överensstämmelse) handling utförd av en tredje part som visar att tillräcklig tilltro uppnåtts att en vederbörligt identifierad produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med en bestämd standard eller med ett annat regelgivande dokument.

Tredje part: person eller organ som erkänns vara oberoende av inblandade parter vad det avser ärende som behandlas. Leverantören är första part och köparen är andra part.

Kontroll: mätning, undersökning, provning eller annan bestämning av en eller flera egenskaper hos ett objekt och jämförelse av resultaten med ställda krav för att avgöra om överensstämmelse har uppnåtts för varje egenskap.

Kalibrering: följd av åtgärder som, under specificerade betingelser, fastställer sambandet mellan mätinstruments eller ett mätsystems visande storhetsvärden eller värden representerade av ett materialiserat mått eller av ett referensmaterial, och motsvarande värden förverkligade genom normaler.

Spårbarhet: egenskap hos ett mätresultat eller hos värdet på en normal varigenom detta kan relateras till angivna referenser, vanligen nationella eller internationella normaler, genom en obruten kedja av jämförelser som alla har angivna säkerheter.

Justering (av ett mätinstrument): åtgärd att bringa ett mätinstrument i sådant skick att det är lämpligt för sin avsedda användning

 


Akronymer, förkortningar, länkar etc.

Handel, etc.

EU - Europeiska unionen, europa.eu.int

EFTA - European Free Trade Association, www.efta.int

WTO - World Trade Organisation, www.wto.org

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, www.oecd.org 


Ackreditering

EA - European Cooperation for Accreditation, www.european-accreditation.org

ILAC - internationally Laboratory Accreditation Cooperation, www.ilac.org

IAF - International Accreditation Forum Inc., www.iaf.nu

SWEDAC - Styrelsen för Ackreditering och Teknisk Kontroll, www.swedac.se


Samarbete inom provning, certifiering, forskning etc.

EUROLAB - European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories, www.eurolab.org

EURACHEM - A Focus for Analytical Chemistry in Europe, www.eurachem.com

CEOC - European Confederation of Organisations for Testing, Inspection, Certification and Prevention, www.ceoc.com

Nordic Innovation/NORDTEST - www.nordicinnovation.net/nordtest.cfm

EGOLF - The European Group of Official Laboratories for Fire Testing, www.egolf.org.uk

EARTO - European Organisation of research and Technology Organisations, www.earto.eu

EFNDT - European Federation for Non-Destructive Testing, www.efndt.org

EUROCER-Buildning - www.eurocer-building.com

SWETIC - Swedish Association for Testing, Inspection and Certification, www.swetic.org

EFAC - European Federation of Associations of Certification Bodies.


Standardisering

CEN - European Committee for Standardization, www.cenorm.be

ISO - International Organisation for Standardization, www.iso.ch

IEC - International Electrotechnical Commission, www.iec.ch

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standarization, www.cenelec.org

ITU - Interntional Telecommunication Union, www.itu.ch

ETSI - European Telecommunication Standards, www.etsi.org

SIS - Swedish Standards Institut, www.sis.se


Metrologi

EURAMET - A European Collaboration in measurement standards, www.euramet.org

OIML - Organisation Internationale de Métrologie Légale, www.oiml.org

BIPM - Bureau International des Poids et Mesures, www.bipm.fr

WELMEC - European Cooperation in Legal Metrology, www.welmec.org

Relaterad information

Kontaktpersoner

Joakim Jakobsson

Tel: 010-516 66 32

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.