Förbrännings- och aerosolteknik

Vi arbetar med förbränningsteknik för allt från villapannor till stora kraftvärmeverk gällande både bränslekvalité, förbränningsteknik och emissionsreduktion. Vi är ackrediterade för ett flertal standarder och många av de provningar vi gör ligger till grund för bland annat P-märkning och CE-märkning. Med vår kompetens inom förbränningsteknik har vi en bred forskningsverksamhet såväl på nationell som på internationell nivå.

Vi kan hjälpa dig som kund med utveckling, utvärdering och provning av dina produkter. Många av de tester vi kan erbjuda ligger till grund för certifiering av pannor och kaminer för ved och pellets. Med vår erfarenhet från småskalig eldning av ved, träpellets och agrobränslen kan vi erbjuda praktiska tester antingen frågeställningen gäller bränslekvalité, askkemi, säkerhet, förbränningsprocessen, eller emissioner. Förutom utrustning för fasta bränslen testar och certifierar SP utrustning för gas och olja och P-märker de skorstenslösa etanolspisar som blivit så populära de senaste åren.

Vi är aktiva inom standardiseringsarbeten vilket ger oss god insyn i andra länders regelverk och incitamentssystem. 

Vår verksamhet i fält

I fält utför vi bland annat mätningar på pannor och panncentraler. Det vi kan studera är beläggningsmätningar, rökgasmätningar och våtkemiska mätningar. Vi utför också onlinemätningar avseende kolväten till exempelvis kontrollprogram i industrin. Mer information om vilka ämnen och parametrar vi mäter i fält hittar du i länken till höger (Emissionsmätningar i fält).
Korrosion av olika omfattning kan uppstå vid förbränning av de flesta bränsletyper. RISE kan mäta och utvärdera de korrosionsdrivande processerna och därmed lämna förslag till korrosionshämmande åtgärder genom t.ex. analyser av rökgas- och påslagskemi samt den direkta korrosionsprocessen.

Experimentella resurser

Både vid teknisk utvärdering och forskning utnyttjar vi den avancerade tekniska utrustning som vi har tillgång till i vårt laboratorium. Förutom kommersiella rökgasanalyser och stoftmätningar kan vi även genomföra mer speciella mätningar av ämnen som bildas vid olämplig förbränning eller förbränning med ”svåra” bränslen. Dessa tester kan genomföras antingen i kommersiell utrustning eller i specialriggar under väl definierade förhållanden.

Forskning

Den övergripande målsättningen med vår forskningsverksamhet är att öka kunskapen för att möjliggöra en effektiv användning av biobränslen och utsorterade avfallsfraktioner, med minimal miljöbelastning. I våra forskningsprojekt studerar vi förbränningsprocessen i hela skalan från vedkaminer och pannor över närvärme, industripannor och kommersiella kraftvärmeanläggningar. Många av projekten är kopplade till besvärliga bränslefraktioner med hög ask- och kvävehalt och innehåller försök i fält med mätningar och analyser av t.ex. beläggningar, partiklar och askor. Forskningsprojekten drivs ofta tillsammans med företag, myndigheter, universitet och högskolor eller andra forskningsinstitut.

RISE driver ett flertal demonstrationsprojekt i samarbete med olika småföretag inom området småskalig biobränslekedjor. Projekten syftar till att utveckla nya bränslekedjor och demonstrera/sprida kunskap om dessa.      
Biodrivmedel kan produceras genom termisk förgasning. RISE har utrustning för att studera förgasningsförlopp och även särskild kompetens på småskalig förgasning. Forskning bedrivs inom exempelvis on-line-mätning av oorganiska komponenter vid förgasning, karakterisering av partikulära föroreningar i produktgasen och metoder för bränsleanalys anpassade för förgasning.

Mer information

Är du intresserad av att veta mer om vår forskning och våra tjänster hittar du mer information i länkarna till höger. 
 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.