Träbyggande och Boende

Syftet är att främja träbyggande för ett uthålligt samhälle genom att bidra till utveckling av produkter, processer, konstruktioner, metoder, byggbestämmelser och standarder som ökar fördelarna med trä i byggande och boende med avseende på teknik, miljö och ekonomi.

 

Det är av strategisk vikt för ökat träbyggande att de trätekniska kompetenserna får genomslag i de tidiga skedena i byggprocessen. Byggprocesser, ökad industrialisering och långt driven systemutveckling får ökad betydelse liksom produkter och teknik för flexibel formgivning av interiör och exteriör. Betydelsen av träbyggande understryks av det pågående nationella träbyggnadsprogrammet som drivs politiskt av näringsdepartementet och industriellt av Träbyggnadskansliet.

  

Engagemang i två centrumbildningar

Ett viktigt verktyg för att driva på och följa utvecklingen inom träbyggandet är engagemanget i två centrumbildningar, Träcentrum Norr (TCN, Skellefteå-Luleå) samt Centrum för byggande och boende med trä (CBBT, Växjö). Inom båda dessa organisationer bedrivs FoU-verksamhet i samverkan med näringslivet och offentliga organisationer. SP Trä är representerade i ledningen hos både TCN och CBBT.

 

Internationellt samarbete. Exempelvis...

 

Botnia-Atlantica

  

Projekt: Cluster Wooden Bridges Slutrapport. Hemsida

 

Projekt: Trä på betong
Projektet utgör ett samarbete mellan Finland och Sverige med målsättning att ta fram metoder och modeller för att förnya äldre våningshus i betong med nya fasadelement i trä, samtidigt som fastighetstekniken uppdateras. Samtidigt tar man fram hållbara estetiskt ändamålsenliga ytterväggar på de renoverade fastigheterna. Målsättningen är också att utreda problem och möjligheter för användning av trä och att se på vilka effekter det kan få på stadsbilden. EU-finansiering genom Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund och projektparterna Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet och Sveriges tekniska forskningsinstitut

 

Interreg Nord

 

Projekt: Glued truss-type Structures in Construction.
Projektets syfte är att hitta nya sätt att använda takstolsliknande strukturer, studera möjligheten att använda lim- och skarvtekniker inom byggnadsteknik samt att studera möjligheter att använda nya material i produktion av takstolar. Projektet kommer att leda till nya utvecklingsprojekt i företag och mellan företag och andra aktörer. Projektets övergripande mål är att bidra till ökad konkurrenskraft för regionens träkluster. Målsättningen är även att - göra mer övergripande och detaljerade marknadsundersökningar för utvalda länder - öka kunskapen om regler och regelverk i utvalda länder - välja ut strukturer för skarv-, lim och bearbetningsteknologier - beskriva krav för mjukvara som används vid planering - kartlägga potentiella samarbetspartners i Norge - planera det fortsatta utvecklingsarbetet

Träbroar

Vi kan delta i alla delar av processen när det gäller broar i trä, vid inspektioner, slutbesiktningar och utbildning av inspektörer, långtidsmätningar, provning av konstruktioner, beräkningar och konsultationer när det gäller träbroar. Läs mer...

Brandsäkert träbyggande

Brandgruppen arbetar med byggnadstekniskt brandskydd, allt från antändning av ytskikt till konstruktioners bärförmåga. Både aktivt och passivt brandskydd ingår. Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

SP Monitor

Dokument

Se även

CE-märkning av byggprodukter

Kontaktpersoner

Karin Sandberg

Tel: 010-516 62 41

Marie Johansson

Tel: 010-516 62 51

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.